Standpunt & lobby

De VO-raad vindt het belangrijk dat alle lessen in het vo worden gegeven door een daarvoor bevoegde en bekwame leraar. Bevoegde en bekwame leraren zijn immers een belangrijke voorwaarde voor het kunnen bieden van hoogwaardig onderwijs. Wet- en regelgeving moet het echter niet onmogelijk maken om bekwame mensen aan te stellen.

In de Landelijke Werkgroep Bevoegd werken alle landelijk betrokken partijen samen aan een toekomstbestendig bevoegdhedenstelsel. In de gesprekken met het ministerie, de lerarenopleidingen en de beroepsgroep richt de VO-raad zich vooral op de volgende vier punten: 

Toekomstbestendig bevoegdhedenstelsel 

Te vaak staan de complexe en knellende regels van het huidige bevoegdhedenstelsel het aanstellen van bekwame docenten in de weg. Het stelsel moet flexibeler. Dit is belangrijk om het lerarentekort terug te dringen, maar ook vanwege onderwijskundige redenen. De ALV van de VO-raad stemde op 31 mei 2018 in met een aantal oplossingen voor de lange en korte termijn. Kern van de lange termijn-voorstellen is het actualiseren en toekomstgericht maken van de wet- en regelgeving, het realiseren van meer maatwerk en flexibiliteit bij het opleiden van leraren, en het inrichten van een toekomstbestendig bestel van opleiden en professionaliseren.  

De VO-raad zet in op een opleidingsbestel met een brede generieke basis, in combinatie met een bevoegdheid voor een (vak)gebied of onderwijssector. Specialisaties kunnen hierbij zowel verbredend als verdiepend zijn. Een modularisering binnen de opleiding tot leraar is hiervoor van belang, om ervoor te zorgen dat doorlopende leer- en ontwikkellijnen aantrekkelijker worden. Dit komt zowel de leraar als de school ten goede. 

Experimenteerruimte noodzakelijk 

De VO-raad zet zich in voor het wettelijk mogelijk maken van experimenteerruimte, zodat in de praktijk kan worden onderzocht welke initiatieven kunnen bijdragen aan een toekomstbestendig bevoegdhedenstelsel en bestel.  

Duidelijkheid rond de bevoegdheden van leraren in het vmbo 

De VO-raad wil dat er zo snel mogelijk een structurele oplossing komt voor diverse bevoegdhedenkwesties in het vmbo. Denk aan ‘passende bevoegdheden’ voor nieuwe profielvakken en beroepsgerichte keuzevakken. 

Op verschillende hogescholen worden inmiddels opleidingstrajecten op maat aangeboden voor pabo-gediplomeerden om een bevoegdheid te halen. Leraren die dit certificaat behalen kunnen  lesgeven in de onderbouw van vmbo bb en bk. Zij worden uitgezonderd van de ‘ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo.’ Zij krijgen dus geen aanvullende bevoegdheid, maar geven wel bevoegd les.  

Lerarenbevoegdheid voor het praktijkonderwijs

De VO-raad vraagt bij het ministerie, lerarenopleidingen en de beroepsgroep aandacht voor de bevoegdheid en bekwaamheid voor leraren in het praktijkonderwijs. 

Betere afstemming tussen vraag en aanbod

De VO-raad zet in op een verdere verbetering van de wederzijdse samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen. Het Samen Opleiden en Professionaliseren is hierin een belangrijke component.  

Vorderingen binnen de LWB

Al geruime tijd werkt de Landelijke Werkgroep Bevoegd hard aan het verhogen van het percentage bevoegde leraren voor de klas. Dit heeft geleid tot diverse opbrengsten en concrete resultaten, zoals de ontheffing voor pabo-gediplomeerden met een opscholingstraject in de onderbouw van vmbo bb en bk en verdere versterking van de samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen. Meer over de opbrengsten en vorderingen is hier te vinden.

Beleidsadviseur goed bestuur, leerlingbetrokkenheid, (bevoegdheid) leraren

Dennis van Velzen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2