Wat speelt er?

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker willen de komende jaren inzetten op de verdere verbetering van de loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) van leerlingen op scholen. De focus ligt hierbij op het versterken van de samenwerking tussen de verschillende onderwijssectoren (sectoroverstijgende aanpak).

In alle onderwijssectoren waren er de afgelopen jaren initiatieven om LOB beter te verankeren. In het voortgezet onderwijs functioneerde het project Stimulering LOB tussen 2009 en 2014 als aanjager om LOB bij de scholen op de kaart te zetten. Bijna alle scholen hebben inmiddels een visie op LOB geformuleerd en veel docenten volgden een training in het voeren van LOB-gesprekken.

De komende jaren wordt vooral ingezet op een sectoroverstijgende aanpak voor LOB. De minister en de staatssecretaris willen met een aantal maatregelen de samenwerking tussen scholen uit de verschillende sectoren en hun omgeving bevorderen, zodat de LOB-activiteiten beter op elkaar aansluiten en leerlingen door alle betrokkenen samen beter begeleid worden bij de overstap naar het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. Doel is te komen tot één doorlopende lijn voor LOB.

Maatregelen op drie lijnen

In totaal zijn drie lijnen vastgesteld: ‘deskundige LOB’, ‘betere samenwerking tussen de onderwijssectoren’ en ‘betere informatie over beroepenveld en vervolgonderwijs.’ Hierbinnen worden verschillende acties uitgevoerd. Enkele concrete maatregelen voor het voortgezet onderwijs zijn:

  • In het vmbo-tl is per 1 augustus 2016 het loopbaandossier een verplicht onderdeel. Het landelijk platform vmbo-TL begeleidt deze scholen in het komende schooljaar extra bij de invoering van het loopbaandossier. De VO-raad heeft hier ook leernetwerken voor ingericht.    
  • Het plusdocument wordt verder uitgewerkt en ingevoerd. OCW stelt hiervoor middelen ter beschikking aan de VO-raad.
  • Er wordt een Code of Conduct ontwikkeld over een sluitende aanpak bij de overstap van vo naar mbo. Een van de onderdelen is het maken van regionale afspraken over de begeleiding van risicojongeren bij de overstap van vo naar mbo. Naast de VO-raad zijn de MBO Raad, PO-Raad, Ingrado en VNG betrokken bij het opstellen van de Code.
  • In de pilot Maatwerkarrangementen tussen vo-scholen en ho-instellingen is extra aandacht voor de begeleiding van leerlingen en studenten.
  • De pilot ‘Samenwerken met doorstroominformatie’ van de VO-raad wordt gecontinueerd. In deze pilot werken vo-scholen samen met het vervolgonderwijs aan een kwalitatieve analyse van de beschikbare doorstroomcijfers. De resultaten worden onder andere benut om het LOB-beleid in de school verder te verbeteren.
  • Vanaf 1 augustus 2017 wordt LOB onderdeel van het toezichtskader. De Inspectie kijkt daarbij naar het LOB-beleid en naar de praktische vormgeving. Dit geldt ook voor het po en mbo.
  • In het studiejaar 2016-2017 zal OCW een pilot uitvoeren om effectiever te communiceren naar aankomende studenten uit havo, vwo en mbo-4 die willen doorstromen naar het hoger onderwijs.
  • In de loop van 2017 start een landelijk bovensectoraal expertisepunt voor LOB. Vo- en mbo-scholen kunnen daar onder meer terecht voor ondersteunende materialen, instrumenten en trainingen.

De VO-raad onderstreept het belang van goede loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het vo en samenwerking met de andere onderwijssectoren op dit gebied. We onderschrijven de ambitie om de focus de komende tijd te leggen op de overgangen in het onderwijs. Eén doorlopende lijn voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding ondersteunt leerlingen bij het maken van betere keuzes.

Download de Kamerbrief van de bewindslieden van OCW over LOB.