Wat speelt er?

In geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioen hebben werkgevers en werknemers in het VO een aantal rechten en plichten. De VO-raad volgt de wet- en regelgeving voor sociale zekerheid en oefent hier invloed op uit.

De sociale zekerheid wordt in het voortgezet onderwijs mede bepaald door afspraken in de CAO VO, in hoofdstuk 4 en meer specifiek in bijlagen 10 (Wovo) en 11 (Zavo). Het is daarmee ook onderwerp van overleg met de bonden tijdens de cao-tafel. Om de ontwikkelingen op het gebied van de sociale zekerheid goed te kunnen volgen en daarop te kunnen anticiperen, overlegt de VO-raad regelmatig daarover met organisaties als UWV, WWPlus, Loyalis en het ministerie van OCW.

Werkloosheidsuitkering

Het VO werkt voor het verrekenen van wachtgelduitkeringen met het model ‘normatief verevenen’. Dit houdt in dat 75% van de uitkeringskosten collectief wordt verevend, en 25% voor rekening van het individuele schoolbestuur komt. Om de verevening te regelen houdt DUO geld in op de personele bekostiging op basis van voorlopige ramingen. De verrekening is na de realisatie van de uitkeringen. Dit leidt tot een verhoging of verlaging in de bekostiging. De 75/25-verdeling vormt een balans tussen een aanvaardbaar financieel risico en vormt toch ook een financiële prikkel voor schoolbesturen.

Bovenwettelijke uitkeringen

Schoolbesturen in het voortgezet onderwijs moeten zelf zorgdragen voor de uitvoering van de naast- en bovenwettelijke uitkeringen aan werkloze (ex-)werknemers. Om de lasten die hiermee gepaard gaan zoveel mogelijk te beperken, voert WWPlus namens de gezamenlijke schoolbesturen sinds 1 januari 2011 deze regelingen uit. De VO-raad is hierbij namens de schoolbesturen intermediair. Het betreft de volgende regelingen:

  • Bwoo (Besluit werkloosheid onderwijs- en onderzoekspersoneel)
  • Wovo (Besluit werkloosheidsregelingen onderwijspersoneel) - De regeling houdt in dat personeel in het vo onder bepaalde voorwaarden recht heeft op een aanvullende uitkering.
  • Zavo (Besluit ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling). Deze bevat een aantal aanvullende rechten en verplichtingen voor vo-personeel.

Meer informatie over (de uitvoering van) bovenstaande bovenwettelijke uitkeringen vindt u op de website WWplus.nl.

Re-integratie

In artikel 72a van de Werkloosheidswet is vastgelegd wat voor werknemer en werkgever de rechten en plichten zijn voor bijvoorbeeld re-integratie van ex-werknemers. De VO-raad is nauw betrokken bij de formulering van dit artikel via het Platform 72aWW. Bekijk voor meer informatie over re-integratie de Handreiking uitvoering re-Werkwijzer ‘artikel 72a WW’ of bezoek de pagina over re-integratie op de website van UWV.

Werkgevers en werknemers in het vo kunnen op de website Re-integratiegids-vo van VOION terecht voor ondersteuning op het gebied van arbeidsongeschiktheid, re-integratie en werkloosheid.

Senior beleidsadviseur arbeids- en werkgeverszaken

Danielle de Jong

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2