Wat speelt er?

In 2013 is in het Sociaal Akkoord afgesproken dat het bedrijfsleven voor 2027 100.000 extra banen dient te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking en de sector overheid (inclusief onderwijs) 25.000 extra banen. De vo-sector onderschrijft het grote maatschappelijke belang van deze afspraak en spant zich in om eraan te voldoen.

De banenafspraak biedt scholen kansen om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen én goed personeel binnen te halen. Met de afspraak worden ook meer baankansen gecreëerd voor leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs, die onder de doelgroep vallen. Dit onderstreept nog meer het grote belang van de afspraak voor de onderwijssector; we kennen dit deel van de doelgroep en we weten hoe waardevol het hebben van een baan voor hen is.

Vereenvoudiging van de Wet banenafspraak

Nadat bleek dat werkgevers - met name in de sector overheid - bij het uitvoeren van de banenafspraak tegen een aantal knelpunten aanliepen, kondigde staatssecretaris Van Ark (SZW) eind 2018 aan de Wet banenafspraak te willen vereenvoudigen. Uitgangspunten hierbij zijn dat werkgevers meer mogelijkheden krijgen om banen te realiseren voor de doelgroep en dat het systeem simpeler wordt. Hiertoe wordt een aantal acties genomen.

Quotumregeling opgeschort

Een van de voorstellen is om de quotumregeling te vereenvoudigen. Deze regeling houdt in dat als werkgevers de tussentijdse doelen van de banenafspraak niet halen, ze een quotum aan te behalen banen krijgen opgelegd (geldend voor een bepaald jaar). Voldoen ze niet aan dit quotum, dan moeten ze een heffing betalen.

Besloten is dat deze quotumregeling wordt opgeschort, totdat de vereenvoudigde quotumregeling operationeel is. Deze opschorting leidt ertoe dat er tot 1 januari 2022 geen quotumheffingen zullen worden opgelegd.

Onderscheid markt en overheid vervalt 

Daarnaast is aangekondigd dat het onderscheid tussen markt en overheid wat betreft het aantal te realiseren banen komt te vervallen. Dit betekent dat overheids- en onderwijswerkgevers meer mogelijkheden krijgen om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Zo worden banen via inkoop van diensten tot nu toe meegeteld bij de sector markt (vanwaaruit de werknemers worden ingehuurd); met het verdwijnen van het onderscheid markt/overheid worden deze banen meegeteld bij de overheidswerkgevers.

Overheidswerkgevers blijven wel verantwoordelijk voor hun aandeel van 25.000 in het totaal van 125.000 extra banen. Er verandert dan ook niets in de aantallen banen die werkgevers moeten realiseren.

Staatssecretaris heeft het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. De beoogde invoeringsdatum van het wetsvoorstel is 1 januari 2022. Tot die tijd geldt de huidige wet- en regelgeving, hetgeen inhoudt dat de sectoren overheid en onderwijs gehouden zijn om in 2020 2,35% van het aantal verloonde uren te laten bestaan uit mensen die zijn ingeschreven in het Landelijk Doelgroepregister van UWV.

Download de Kamerbrief over het Breed Offensief en alle onderliggende stukken over de wijziging van de Participatiewet.

Senior beleidsadviseur arbeids- en werkgeverszaken

Gemma Hufen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2