Praktijk & ondersteuning

De VO-raad biedt leden ondersteuning bij het vormgeven aan goed bestuur, in overeenstemming met de Code Goed Onderwijsbestuur VO.

In de handreiking 'Verantwoording Code Goed Onderwijsbestuur VO 2019' vindt u ten eerste een overzicht van de viertal principes en vier pas toe-bepalingen die - samen met twintig ‘good practices’ - de basis vormen van de code. Aan de hand hiervan kunt u nagaan of u aan de pas toe-bepalingen voldoet en of de principes worden toegepast. Ook wordt informatie geboden over hoe u zich op een goede manier kunt verantwoorden over de toepassing van de principes en de naleving van de pas toe-bepalingen.

Voorbeelddocumenten

Daarnaast is een aantal voorbeelddocumenten beschikbaar die helpen om invulling te geven aan de governance van scholen:

Handreikingen

Ook is een aantal handreikingen beschikbaar rondom de code: 

Digitaal governanceloket en Helpdesk VO 

Bij vragen over governance kunnen leden van de VO-raad terecht bij de Helpdesk VO of het Governanceloket, via governanceloket@vo-raad.nl. Het Governanceloket wordt met name ingezet bij uitgebreidere, complexere vraagstukken; indien gewenst gaat het loket ook in gesprek om governance-issues uit te diepen en wordt advies geboden. 

Onafhankelijke governancecommissie

Als sprake is van het niet naleven van de lidmaatschapseisen van de Code Goed Onderwijsbestuur VO, kunnen de leden van de VO-raad hier melding van maken bij een onafhankelijke governancecommissie.

Ondersteuning andere organisaties 

De VO-raad overlegt regelmatig met Verus, VOS/ABB, VGS, VBS en ISBO over goed bestuur. De organisaties delen het belang van goed bestuur en proberen hun leden zo goed mogelijk te ondersteunen in de verdere ontwikkeling van goed onderwijsbestuur in het vo.

Beleidsadviseur goed bestuur, leerlingbetrokkenheid, (bevoegdheid) leraren

Dennis van Velzen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2