Praktijk en ondersteuning

Een belangrijke sleutel voor het verbeteren van de doorstroom van de ene onderwijssector naar de andere zit in het delen van informatie en het voeren van het gesprek over deze informatie. De doorstroominformatie roept namelijk veel relevante vragen op. Deze vragen helpen vo-scholen en instellingen voor het vervolgonderwijs om met elkaar het gesprek aan te gaan over zaken als voorbereiding, maar ook vakinhoudelijke aansluiting.

De VO-raad heeft bovenstaande vragen binnen de pilot 'Optimaal werken met doorstroomdata' opgepakt. Samen met 25 vo-scholen en 15 instellingen voor vervolgonderwijs is verkend hoe je als vo-school data kunt benutten om het doorstroombeleid te verbeteren.

Handreiking 'Werken met doorstroomdata'

Scholen zijn verbaasd over de hoeveelheid informatie die voorhanden is. Zo stelt het NRO jaarlijks rapportages uit het Nationaal Cohort Onderzoek (NCO) beschikbaar aan alle bestuurders en schoolleiders van Nederlandse scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. De rapportages bevatten data over de onderwijsloopbanen van hun (oud-)leerlingen, die ook kunnen worden vergeleken met soortgelijke scholen en het landelijk gemiddelde. De informatie kan scholen helpen het eigen beleid en de resultaten te analyseren, het gesprek hierover aan te gaan met belanghebbenden en waar nodig tot verbeteringen te komen.

De pilot heeft de scholen geholpen bij het interpreteren van dit soort data en het verwerken tot stuurinformatie. Andere scholen kunnen zelf aan de slag met doorstroominformatie met de handreiking ‘Werken met doorstroomdata’. Deze handreiking is opgesteld op basis van de ervaringen die opgedaan zijn binnen de pilot.

Leernetwerken

In 2017 werkten scholen in twee leernetwerken aan hun leervraag met betrekking tot interne doorstroom. Door middel van het analyseren van hun doorstroomdata kregen de scholen inzicht in hun interne doorstroom en antwoord op hun onderzoeksvraag. Rond de zomer startten er ook twee leernetwerken die zich richtten op doorstroom naar het vervolgonderwijs. De opbrengsten uit de leernetwerken over interne doorstroom vindt u in het artikel 'Onderbouwd werken aan onderwijskwaliteit'.

Doorstroomcijfers in Vensters

Vensters biedt in het ManagementVenster verschillende rapportages met sturings- en verantwoordingsinformatie. Zo bevat ManagementVenster ook een drietal rapporten met doorstroomcijfers die u inzicht geven in de instroom vanuit basisonderwijs, de interne doorstroom en de doorstroom naar vervolgonderwijs. Deze rapporten laten u onder andere zien of uw leerlingen in leerjaar drie nog op het niveau van het basisschooladvies onderwijs volgen. In het rapport Interne doorstroom ziet u in één afbeelding, het Hinkelpad genaamd, hoe de doorstroom binnen uw school eruit ziet. Uiteindelijk ziet u ook wat uw leerlingen doen wanneer zij uw school verlaten. Bent u geïnteresseerd in de informatie in Vensters? Kijk dan op Vensters.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze servicedesk via support@kennisnet.nl.

Praktijkvoorbeelden van scholen die werken met doorstroomcijfers

De VO-raad publiceert regelmatig nieuwe goede praktijkvoorbeelden van optimaal werken met doorstroomdata. Download de praktijkvoorbeeldenbundel met de ervaringen van het Amadeus Lyceum, Carmelcollege Salland, Gomarus, RGO Middelharnis en Willem van Oranje.

U vindt hier een infographic waarin kort en krachtig de aanpak van ONC Parkdreef uit Zoetermeer wordt geïllustreerd.

Bekijk ook de video hieronder over de aanpak van OSG Sevenwolden. De school vertelt in dit korte portret over de gerichte onderwijsverbeteringen die zijn doorgevoerd na een grondige analyse van doorstroomcijfers vanuit Vensters. Wilt u meer weten over Vensters? Kijk dan op Vensters.nl of neem contact op met onze servicedesk support@kennisnet.nl.