Standpunt & lobby

In de OCW-begroting 2018 is een oplopende bezuiniging voor het voortgezet onderwijs aangekondigd en in de Voorjaarsnota 2019 is hier een nieuwe bezuiniging bovenop gekomen. De VO-raad maakt zich hard om deze bezuinigingen ongedaan te maken. Om hun ambities (sectorakkoord vo) waar te kunnen maken en uitdagingen zoals het lerarentekort en de kansenongelijkheid op te lossen, hebben scholen juist investeringen nodig.

Via onder meer de Stichting van het Onderwijs heeft de VO-raad er herhaaldelijk bij de Tweede en Eerste Kamer op aangedrongen de voorgenomen bezuinigingen voor het onderwijs te verzachten of bij voorkeur ongedaan te maken. Eerder nam de Eerste Kamer een motie aan waarin het kabinet werd verzocht de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken.

Minister Hoekstra (Financiën) liet in zijn reactie op de motie weten dat hij en de ministers van Onderwijs hier geen mogelijkheden toe zien. De bezuiniging is voor 2018 en 2019 weliswaar ingevuld buiten de lumpsum om, maar blijft verder gewoon staan. 

De VO-raad blijft de noodzaak en urgentie tot het schrappen van de bezuinigingen onder de aandacht brengen bij parlement en kabinet, en roept het kabinet op te investeren in het onderwijs

Reserves en anticiperen op krimp

In de meest recente 'Financiële staat van het onderwijs' laat de inspectie zich kritisch uit over de reserves van scholen. Die zijn te hoog en lopen op. De belangrijkste oorzaak is dat schoolbesturen hun inkomsten in de begroting lager inschatten dan zij werkelijk ontvangen. De VO-raad vindt te hoge buffers onwenselijk, maar de bekostiging is pas heel laat in het jaar bekend en dat werkt de vorming van reserves in de hand.

De VO-raad vindt ook dat het – nu de krimp is begonnen – verstandig kan zijn om reserves aan te houden. Met het teruglopen van de leerlingaantallen zal de bekostiging ook teruglopen. Dankzij reserves kunnen scholen abrupte ontslagen voorkomen en zoveel mogelijk de leerlingendaling met natuurlijk verloop opvangen.

Tegelijkertijd vindt de VO-raad dat van schoolbesturen verwacht mag worden dat zij het geld zoveel als mogelijk inzetten voor het primaire proces. De VO-raad pleit daarom voor een goede meerjarenbegroting, een goede risicoanalyse en een vermogenspositie die daarop afgestemd is.

Om de werkgelegenheid structureel op peil te houden, zal er ook structureel moeten worden geïnvesteerd. Scholen kunnen geen structurele investeringen aangaan met incidentele middelen. Zij hebben behoefte aan zekerheid over investeringen op de lange termijn.

Onderzoek

Eind 2018 maakte minister Slob bekend dat hij onderzoek laat doen naar de toereikendheid en doelmatigheid van de uitgaven in het po en vo. Het doel van dit onderzoek is meer inzicht krijgen in de kosten op bestuurs- en schoolniveau dat niet is te halen uit nationale data. Het onderzoek wordt onafhankelijk uitgevoerd door McKinsey & Company. De resultaten van het onderzoek worden in maart 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Senior beleidsadviseur bekostiging en bedrijfsvoering

Nico van Zuylen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2
Senior beleidsadviseur bekostiging en bedrijfsvoering

Paul Huisman

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2