Standpunt & lobby

De VO-raad wil – in overleg met alle betrokkenen - de centrale examensystematiek in het voortgezet onderwijs herijken.

Er komen veel signalen uit het onderwijsveld dat de huidige examensystematiek voor leerlingen en docenten knellend is en het onderwijs teveel stuurt.

Allereerst is daarom nodig dat de examensystematiek, net als het onderwijs en de onderwijsorganisatie, meer flexibel wordt. Zo komen scholen die de mogelijkheid bieden om vakken in verschillend tempo of niveau te volgen met de huidige examensystematiek in de problemen. Daar moet wat de VO-raad betreft op korte termijn verandering in komen. Er moeten meer examenmomenten in het jaar komen, gezakte leerlingen moeten behaalde vakken kunnen behouden en er moet modulair geëxamineerd kunnen worden waardoor het bijvoorbeeld makkelijker wordt om vakken op een hoger niveau af te sluiten. 

Hierbij kan volgens de VO-raad een voorbeeld worden genomen aan het beroepsgericht vmbo, waar door toegenomen flexibiliteit in de examinering nu beter ingespeeld kan worden op de ontwikkeling van leerlingen.

Ruimte scheppen

Naast de maatregelen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden, wil de VO-raad in een herijking verkennen hoe meer ruimte geschapen kan worden in de overladen examens, bijvoorbeeld door meer keuzeruimte voor leerlingen en minder versnippering in het examenprogramma. Om tot een betere balans te komen tussen cognitieve ontwikkeling en brede vorming, moet het vervolgonderwijs beter gepositioneerd worden bij het bepalen van wat leerlingen nodig hebben. Ook moet geïnvesteerd worden in eigentijdse toetsvormen die vaardigheden en brede vorming in beeld brengen.

De VO-raad zal hier de komende tijd aandacht voor blijven vragen, met alle betrokkenen het gesprek hier verder over voeren en concrete vervolgstappen nemen.

Projectleider plusdocument, flexibilisering toetsing/examinering, doorstroomprogramma's po-vo, vmbo-mbo/havo

Piet Groenewegen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2