Standpunt & lobby

De VO-raad zet in op maatwerk (als overkoepelende term) vanuit de gedachte dat goed onderwijs recht doet aan verschillen tussen leerlingen, zodat leerlingen op hun niveau zinvol worden uitgedaagd en een zo goed mogelijk leerresultaat bereiken.

Om dit te realiseren is het nodig dat het onderwijs(systeem) flexibeler is: flexibele leerwegen, flexibele examens en ontschotting. Het thema Formatief evalueren heeft veel raakvlakken met dit onderwerp omdat het nodig is goed te bepalen wat een leerling nodig heeft voor de meest gewenst vervolgroute.

De VO-raad wil meer flexibele leerroutes mogelijk maken ten gunste van de leerlingen. Met de huidige ruimte in de wet- en regelgeving is nu echter ook al wel veel mogelijk: leerlingen mogen alle vakken, op één na, in het jaar voorafgaand aan het eindexamenjaar afronden. Leerlingen mogen ook alle vakken, op één na, afronden op een hoger niveau. En leerlingen mogen extra vakken volgen en hierin examen te doen.

Formatief evalueren gaat hier in zekere zin aan vooraf: het is belangrijk goed te bepalen hoever leerlingen zijn in hun leerproces. De aandacht voor formatief toetsen leidt er ook toe dat het inrichten van toetsbeleid in belang toeneemt.
De VO-raad zet dit jaar dan ook in op het onderstrepen van het belang van toetsbeleid om maatwerk goed op school op te kunnen zetten. Formatief evalueren kan daar deel van uitmaken.