Wat speelt er?

Het is belangrijk dat scholen aandacht hebben voor het psychisch welbevinden van leerlingen. Als leerlingen goed in hun vel zitten, heeft dit een positief effect op hun gezondheid en hun ontwikkeling en leerprestaties, alsook op het schoolklimaat.

Het bevorderen van het welbevinden van leerlingen houdt onder meer in dat scholen een veilig, goed schoolklimaat creëren en binnen het lesprogramma structureel aandacht besteden aan de thema’s welbevinden en psychosociale problemen. Daarnaast is het belangrijk werk te maken van signalering van eventuele problematiek bij leerlingen, en te zorgen dat leerlingen met problemen een aanspreekpunt hebben (aanstellen vertrouwenspersonen).

We zien dat op scholen steeds meer aandacht is voor het psychisch welbevinden van hun leerlingen en dat steeds meer stappen worden gezet op dit vlak. Een nieuw actueel onderwerp voor vo-scholen is depressie- en suïcidepreventie. Een aantal recente incidenten – waarbij leerlingen (die gepest werden) – zelfmoord pleegden, hebben opnieuw het belang hiervan onderstreept.