Wat speelt er?

De leden van de VO-raad hebben met elkaar de 'Code Goed Onderwijsbestuur VO' vastgesteld. Met deze code wil de sector een goede bestuurscultuur garanderen, passend bij onderwijsorganisaties die publiekelijk worden bekostigd en publieke belangen dienen. In juni 2019 is de code geactualiseerd, op basis van de aanbevelingen hiertoe van een onafhankelijke monitoringscommissie.

Code Goed Onderwijsbestuur VO

De geactualiseerde Code Goed Onderwijsbestuur VO is gebaseerd op vier principes: verantwoordelijkheid, professionaliteit, integriteit en openheid. Deze principes vormen de basis voor de wijze waarop bestuur en intern toezicht belangen afwegen en hun koers bepalen. De code is bedoeld om verdere bewustwording van de genoemde principes, kritische reflectie op de toepassing hiervan en het waardengedreven handelen van bestuur én intern toezicht te stimuleren. Met de keuze voor een principle-based code wordt een groot beroep gedaan op de verantwoordelijk van schoolbesturen en intern toezichthouders, en wil de sector van de code een inspirerend document maken dat aanzet tot gesprek.

In de code staan ook 20 good practices, voor toepassing binnen de eigen onderwijsorganisatie en zijn regionale context. De code kent daarnaast vier ‘pas toe-bepalingen’, die gelden als lidmaatschapseis en waaraan vanzelfsprekend moet worden voldaan. De lidmaatschapseisen zijn hiermee teruggebracht van zes naar vier overzichtelijke, meetbare en ‘harde’ eisen.

De code bevat zo basisvoorwaarden voor goed bestuur en intern toezicht en is voor het overige en belangrijkste deel een ondersteunend, richtinggevend en ter inspiratie bedoeld instrument om de governance van onderwijsorganisaties te helpen vormgeven en de maatschappelijke opgave van het onderwijs te realiseren.

Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad: “Besturen in het voortgezet onderwijs zijn zich er zeer bewust van dat hun werkwijze en gedrag van groot belang zijn voor het verkrijgen en behouden van maatschappelijk vertrouwen en draagvlak. De sector heeft de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet om de governance en het interne toezicht te versterken. Met de code laten we als sector zien dat we eisen stellen aan lidmaatschap, en aan elkaar.”

Bekijk ook de video over de Code Goed Onderwijsbestuur (getoond tijdens de ALV van 3 juni 2021). 

 

Totstandkoming geactualiseerde code

De Code Goed Onderwijsbestuur VO is geactualiseerd op basis van de aanbevelingen van een onafhankelijke monitoringscommissie ‘Naleving Code Goed Onderwijsbestuur VO’. Deze commissie toetste tot eind 2018 de naleving van de lidmaatschapseisen van de code en aandachtspunten hierbij, en onderzocht of actualisatie van de code gewenst was. Dit leidde tot het adviesrapport 'Betekenisvol besturen', dat eind november 2018 aan de ALV van de VO-raad werd gepresenteerd. De commissie concludeert in dit rapport dat veel bepalingen uit de oorspronkelijke code uit 2015 gemeengoed zijn geworden in de praktijk, maar dat tegelijkertijd nog een aantal stappen gezet kan worden. Als aanbeveling voor actualisatie geef de commissie onder meer mee om meer aandacht te besteden aan het samenspel tussen bestuur en intern toezicht, het bevorderen van regionale samenwerking en het structureel betrekken van belanghebbenden.

Deze aanbevelingen zijn in opdracht van de VO-raad door een werkgroep - bestaande uit Karin van Oort (voorzitter), Berend Kamphuis, Michel Dankers, Esther Spetter, Ad van der Wiel en Bart de Lange (governance expert) - nader uitgewerkt en verwerkt in een geactualiseerde Code Goed Onderwijsbestuur. Hiervoor is gesproken met veel belanghebbenden en is nauw samengewerkt met de VTOI-NVTK. Deze vernieuwde code is voorgelegd aan de ALV van de VO-raad van 6 juni 2019, en door de leden akkoord bevonden.

In onderstaande video worden in kort bestek de aanbevelingen van de Monitoringscommissie gepresenteerd.


Commissie ter stimulering en handhaving

De leden van de VO-raad hebben op de ALV van 6 juni ook ingestemd met het verder uitwerken van een commissie, die goed bestuur in het algemeen en de naleving van de Code Goed Onderwijsbestuur VO in het bijzonder moet gaan stimuleren. Deze commissie – bestaande uit zes bestuurders en drie intern toezichthouders – krijgt een tweeledige opdracht:

  • het stimuleren van de toepassing van de principes uit de code (o.a. door regionale bijeenkomsten) en het in gesprek gaan met over specifieke onderwerpen (bijv. regionale samenwerking of het samenspel tussen bestuur en intern toezicht);
  • het aanspreken van individuele leden over naleving van de pas toe-bepalingen. De commissie kan, indien nodig, zelfstandig melding maken bij de onafhankelijke governancecommissie.
Beleidsadviseur goed bestuur, leerlingbetrokkenheid, (bevoegdheid) leraren

Dennis van Velzen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2