Wat speelt er?

Meer inzicht in de financiën, huisvesting of de inzet van personeel van schoolbesturen? De Benchmark PO&VO vergelijkt onderwijsopbrengsten en inzet van middelen van schoolbesturen in het funderend onderwijs. Om van elkaar te leren, de sector te verbeteren en een rijker gesprek te voeren met ouders, leerlingen, leraren, toezichthouders, politiek en maatschappij. Ook geeft de benchmark een beeld van de sector als geheel en helpt het bij het proactief uitdragen van een eigen verhaal richting maatschappij en politiek.

Waarom benchmarken?

Leren van elkaar, het versterken van de verantwoording en als sector ons eigen verhaal vertellen. Dat is waarom de PO-Raad en VO-raad werken aan de ontwikkeling van de Benchmark PO&VO.

Leren van elkaar

Door de onderwijsopbrengsten en inzet van middelen van schoolbesturen te vergelijken, ontstaan nieuwe inzichten. Er wordt duidelijk wat goed gaat, maar ook wat beter kan en geeft op die manier inzicht in het verbeterpotentieel binnen het schoolbestuur. Met de inzichten uit de benchmark kun je het gesprek aangaan met belanghebbenden van je schoolbestuur en collega-schoolbesturen met als doel van elkaar te leren. Het schoolbestuur kan hiermee de strategie aanscherpen en doorvertalen in beleid.

Verantwoorden

Omdat de Benchmark PO&VO – ook – een beeld geeft van de sector als geheel, helpt dit bij het voeren van een scherper en inhoudelijker gesprek met zowel interne als externe toezichthouders en belanghebbenden. Een goede informatiepositie versterkt de professionele dialoog over onderwijsopbrengsten en de beschikbare middelen.

Zelf het verhaal vertellen

Door alle informatie over het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs op één plek samen te brengen, ontstaat er één duidelijk beeld van de sector. Met een jaarlijkse sectorrapportage vertelt de sector zelf haar verhaal aan politiek en maatschappij over hoe het funderend onderwijs ervoor staat. Dit op basis van betrouwbare data. Het proactief uitdragen van een eigen verhaal heeft een positief effect op het vertrouwen in de sector.

Wat doet de VO-raad?

In het Strategisch kader 2020 hebben leden met elkaar afgesproken dat de VO-raad schoolbesturen faciliteert bij de verantwoording over hun kwaliteit en besturen uitdaagt zich verder te ontwikkelen. Schoolbesturen betrekken intern toezicht, schoolteams en ouders actief bij de organisatie en het beleid in en om de scholen. De Benchmark PO en VO helpt daarbij.

Ontwikkeling Benchmark PO en VO

Tijdens de Algemene Leden vergadering van 26 november 2020 is de eerste Benchmark PO&VO gepresenteerd. Op dit moment omvat de benchmark de thema’s (indicatoren) Financien, Bedrijfsvoering en Medewerkers. Dit en komend jaar wordt de Benchmark PO&VO verder ontwikkeld, zoals met het toevoegen van de thema’s Onderwijskwaliteit en Overhead. Eind januari 2021 wordt de benchmark openbaar gemaakt. De planning is dat er in 2023 een volwassen versie van de Benchmark PO&VO staat.

Publicatie van de eerste jaarlijkse sectorrapportage staat gepland kort na de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021.