Wat speelt er?

Meer inzicht in de financiën, huisvesting of de inzet van personeel van schoolbesturen? De po/vo benchmark vergelijkt prestaties en inzet van middelen van schoolbesturen in het funderend onderwijs. Om van elkaar te leren, de sector te verbeteren en een rijker gesprek te voeren met ouders, leerlingen, leraren, toezichthouders, politiek en maatschappij. Ook geeft de benchmark een beeld van de sector als geheel en helpt het bij het proactief uitdragen van een eigen verhaal richting maatschappij en politiek.

Waarom benchmarken?

Leren van elkaar, het versterken van de verantwoording en als sector ons eigen verhaal vertellen. Dat is waarom de PO-Raad en VO-raad werken aan de ontwikkeling van de po/vo Benchmark.

Leren van elkaar

Door de onderwijsprestaties en inzet van middelen van schoolbesturen te vergelijken, ontstaan nieuwe inzichten. Er wordt duidelijk wat goed gaat, maar ook wat beter kan en geeft op die manier inzicht in het verbeterpotentieel binnen het schoolbestuur. Met de inzichten uit de benchmark kun je het gesprek aangaan met belanghebbenden van je schoolbestuur en collega-schoolbesturen met als doel van elkaar te leren. Het schoolbestuur kan hiermee de strategie aanscherpen en doorvertalen in beleid.

Verantwoorden

Omdat de benchmark een beeld geeft van de sector als geheel, helpt dit bij het voeren van een scherper en inhoudelijker gesprek met zowel interne als externe toezichthouders en belanghebbenden. Een goede informatiepositie versterkt de professionele dialoog over onderwijsopbrengsten en de beschikbare middelen.

Zelf het verhaal vertellen

Door alle informatie over het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs op één plek samen te brengen, ontstaat er één duidelijk beeld van de sector. Met een jaarlijkse sectorrapportage vertelt de sector zelf haar verhaal aan politiek en maatschappij over hoe het funderend onderwijs ervoor staat. Het proactief uitdragen van een eigen verhaal heeft een positief effect op het vertrouwen in de sector.

Wat doet de VO-raad?

In het Strategisch kader 2020 hebben leden met elkaar afgesproken dat de VO-raad schoolbesturen faciliteert bij de verantwoording over hun kwaliteit en besturen uitdaagt zich verder te ontwikkelen. Schoolbesturen betrekken intern toezicht, schoolteams en ouders actief bij de organisatie en het beleid in en om de scholen. De po/vo Benchmark helpt daarbij.

Ontwikkeling po/vo Benchmark

In het najaar 2020 wordt de eerste jaarlijkse sectorrapportage van de benchmark gepubliceerd, waarna in de jaren daarna nieuwe indicatoren worden toegevoegd. De planning is dat er in 2023 een volwassen versie van de benchmark staat.

Wilt u bijdragen aan de ontwikkeling van de po/vo Benchmark? De PO-Raad en VO-raad zoeken bestuurders, controllers en stafmedewerkers onderwijskwaliteit die willen meewerken aan de inrichting van de benchmark. Een waardevolle benchmark voor schoolbesturen in het primair- en voortgezet onderwijs kan alleen tot stand komen als de sector zelf aan het stuur zit.