Wat speelt er?

Schoolbesturen in het vo zijn verplicht om medezeggenschap te organiseren binnen hun school/scholen in de vorm van een medezeggenschapsraad ((G)MR). Deze medezeggenschap is voor scholen cruciaal om tot goed, gedragen onderwijs- en schoolbeleid te kunnen komen; het is dan ook de ambitie van de vo-sector om hier op een goede manier uitvoering aan te geven. Belangrijk aandachtspunt is nog de verdere professionalisering van de (G)MR.

Alle wettelijke rechten en plichten voor scholen rondom medezeggenschap zijn vastgelegd in de ‘wet medezeggenschap op scholen’ (WMS), die geldt sinds 2007. Hierin staan ook de rechten en bevoegdheden van de (G)MR-leden (personeelsleden, ouders en leerlingen). Zo heeft de (G)MR informatierecht op een aantal omschreven stukken van het bevoegd gezag en kan de raad hierover meepraten. Ook kent de (G)MR op een aantal terreinen instemmingsrecht (o.a. onderwijskundige doelen, plannen voor fusie) en adviesrecht (o.a. hoofdlijnen begroting, aanstellen of ontslag schoolleiding, nieuwbouw/belangrijke verbouwing).

Deze input van stakeholders is voor scholen cruciaal om tot goed, gedragen onderwijs- en schoolbeleid te kunnen komen. Medezeggenschap versterkt ook de betrokkenheid van ouders, leerlingen en personeel. De vo-sector zet er dan ook op in om de medezeggenschap zo goed mogelijk te organiseren en verder te brengen. Belangrijk hierbij is dat de schoolbesturen informatie zodanig aanleveren dat de (G)MR haar taak optimaal kan vervullen, de (G)MR vroegtijdig betrekken, en door scholing, training en evaluatie van het eigen functioneren de medezeggenschap stimuleren. 

In 2012 werd de WMS geëvalueerd. Hierbij kwam een aantal aandachtspunten naar voren. Zo hielden bestuurders zich nog niet altijd aan de wettelijke verplichtingen en kon de professionaliteit van de medezeggenschapsraad versterkt worden. (G)MR-leden bleken nog niet altijd over voldoende inhoudelijke kennis te beschikken en/of voldoende op de hoogte te zijn van hun precieze taken en bevoegdheden, om goed uitvoering te kunnen geven aan hun rol.

De vo-sector is aan de slag gegaan met deze punten. Om schoolbesturen te ondersteunen op dit vlak, hebben de VO-raad, PO-Raad, AOb, CNV, FvOv, AVS, VOO, Ouders & Onderwijs en LAKS het project ‘Versterking medezeggenschap’ opgericht. Zie ook de pagina praktijk & ondersteuning.

Wet versterking bestuurskracht

In 2017 werd de 'wet versterking bestuurskracht' ingevoerd, waarin ook aandacht is voor de verdere versterking van de medezeggenschap. Concreet is met dit wetsvoorstel geregeld dat de (G)MR beter betrokken wordt bij het wervings- en selectieproces van bestuurders, en tweemaal per jaar overleg voert met de Raad van Toezicht.

Instemmingsrecht op begroting

Een actueel discussiepunt is het kabinetsvoornemen om de (G)MR in plaats van adviesrecht instemmingsrecht te geven op de hoofdlijnen van de begroting. Uit onderzoek van OCW blijkt dat hier weinig draagvlak voor bestaat. 

Beleidsadviseur goed bestuur, leerlingbetrokkenheid, (bevoegdheid) leraren

Dennis van Velzen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2