Wat speelt er?

Geweld hoort nergens thuis, maar toch zijn huiselijk geweld en kindermishandeling de meest voorkomende gevallen van geweld die in Nederland plaatsvinden. Eén op de twintig kinderen krijgt hiermee te maken. Hierbij gaat het in veel gevallen niet alleen om fysieke vormen van geweld, maar ook om emotionele mishandeling, zoals vernedering, verwaarlozing en financiële uitbuiting. Bij de aanpak van deze problematiek heeft ook het onderwijs een belangrijke rol.

Onderwijsprofessionals maken kinderen vrijwel dagelijks op school mee; wanneer er signalen/vermoedens zijn dat een kind te maken heeft met huiselijk geweld en/of mishandeld wordt, dienen zij hier actie op te ondernemen. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling biedt professionals ondersteuning en houvast hierbij. Deze meldcode is een vijfstappenplan waarin staat wat zij moeten doen als sprake is van signalen/vermoedens van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn alle organisaties die werken met kinderen verplicht de meldcode te hebben en te gebruiken.

Op 1 januari 2019 is de meldcode aangescherpt. Met deze aanpassing moeten (onderwijs)professionals in stap 4 en 5 van de meldcode werken met een afwegingskader. In dit kader staat beschreven welke situaties de veiligheid van de gezinsleden zodanig bedreigen dat melding bij Veilig Thuis altijd noodzakelijk is. Hiermee wordt het melden van – ernstige – gevallen van kinderhandeling en huiselijk geweld minder vrijblijvend en komen kinderen sneller in beeld bij Veilig Thuis. Belangrijk is ook dat zo alle signalen op één centraal punt - bij Veilig Thuis – terechtkomen; zij kunnen dan een compleet beeld creëren van de situatie. Veilig Thuis bekijkt – in overleg met de professional(s) – welke actie nodig is.

Bekijk de animatie over de verbeterde meldcode en het afwegingskader voor de onderwijssector.

Nieuw: Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld

In 2020 blijkt dat de Meldcode op veel scholen nog niet verweven is in de dagelijkse praktijk. Onderwijspersoneel ervaart regelmatig handelingsverlegenheid in het doorlopen van de stappen van de Meldcode. Ook is het opleiden van een aandachtsfunctionaris nog onvoldoende ingebed in het beleid. Het Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld voor het onderwijs ondersteunt scholen bij de uitwerking van de Meldcode in de praktijk. Het bevat een aantal richtlijnen en afspraken waar een school minimaal aan zou moeten voldoen en wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van een schoolbestuurder, schoolleider, ander onderwijspersoneel en aandachtsfunctionaris binnen de school als het gaat om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook wordt de ketensamenwerking rondom kindermishandeling en huiselijk geweld in beeld gebracht.

Beweging tegen Kindermishandeling

Om de signalering en aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld vanuit het onderwijs verder te verbeteren, is de ‘Beweging tegen Kindermishandeling’ (BTK) opgericht. Dit is een samenwerkingsverband van de PO-Raad, VO-raad, Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS), branchekoepels kinderopvang Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en Sociaal Werk Nederland (SWN), en de ouderorganisaties BOinK en Ouders & Onderwijs. De BTK wil stimuleren dat onderwijsprofessionals signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld eerder en beter herkennen, meer bewustwording creëren over wat zij in deze gevallen moeten doen, en de handelingsvaardigheid- en bereidheid op dit vlak vergroten. De BTK en andere organisaties bieden onderwijsprofessionals ondersteuning op dit vlak.

De BTK is vertegenwoordigd in het kernteam van het Nationale Programma ‘Geweld hoort nergens thuis’.