Standpunt & lobby

De VO-raad pleit ervoor om integrale huisvestingsplannen (IHP) voor minimaal tien jaar te laten gelden. Het koppelen van het IHP aan de raadsperiode werkt in de ogen van de VO-raad niet goed uit.

Het IHP zou wat de VO-raad betreft echt een strategisch document moeten zijn en voor een veel langere periode dan vier jaar moeten gelden om te voorkomen dat een wisseling van de politieke wacht onmiddellijk tot beleidswijzigingen kan leiden die de plannen op het punt van onderwijshuisvesting doorkruisen. Ook heeft de VO-raad ervoor gepleit om het IHP een juridische status te geven. In april 2016 stuurde de VO-raad hierover een brief naar de Tweede Kamer.

In december 2016 werd bekend dat gemeentebesturen verplicht worden om in samenspraak met schoolbesturen een integraal huisvestingsplan voor ten minste 15 jaar vast te stellen.

IHP in onderzoek Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer heeft op 4 februari 2016 een onderzoeksrapport aan de Tweede Kamer gestuurd. Hierin pleitte de Rekenkamer ervoor de procedure voor nieuwbouw zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij de vierjarige raadsperiode van gemeenten. De IHP’s die veel gemeenten nu al hebben, kunnen daarbij als voorbeeld dienen. De Rekenkamer vindt het dan wel van belang dat deze strategisch zijn (en niet alleen operationeel) én juridische status hebben. De VO-raad heeft het concept-rapport over onderwijshuisvesting eerder ingezien en heeft op 5 januari 2016 een uitgebreide reactie gegeven.

Senior beleidsadviseur bekostiging en bedrijfsvoering

Nico van Zuylen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2
Senior beleidsadviseur bekostiging en bedrijfsvoering

Paul Huisman

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2