Praktijk & ondersteuning

Vo-scholen hebben de belangrijke opdracht om alle leerlingen gelijke kansen te bieden, ongeacht hun afkomst of thuissituatie. Naast politieke maatregelen, zijn ook maatregelen vanuit vo-scholen nodig om de kansengelijkheid te bevorderen.

De VO-raad heeft in aanloop naar het nota-overleg over kansengelijkheid op 30 januari 2017 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin een aantal voorstellen wordt gedaan om de kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen. Met een deel van deze voorstellen kan de vo-sector zelf aan de slag. Eerder ontwikkelde de VO-raad al een 'Ideeënkaart kansengelijkheid in het onderwijs', die scholen kan inspireren over mogelijk te nemen maatregelen.

Wat de VO-raad betreft gaan vo-scholen in elk geval met onderstaande maatregelen aan de slag.

Doorstroom

  • Maak gemengde adviezen gemeengoed. Vo-scholen kunnen met po-scholen afspreken om kinderen waar ook maar enigszins twijfel over is, altijd een gemengd advies te geven. 
  • Geef alle leerlingen aan het eind van de tweede klas van het vo een advies over een passend vervolg in het vo. Dit kan betekenen dat de leerling geholpen wordt om een overstap te maken naar een ander schooltype op een andere school in de regio of op de eigen school meer maatwerk krijgt aangeboden; maatwerk dat zowel variatie in onderwijstijd, opleidingsduur als niveau van vakken kan behelzen. Hiermee voorkom je dat leerlingen vroeg in een fuik terecht komen. Het schooladvies in groep 8 is een advies voor het begin van het vo, niet voor het einde.
  • Zorg ervoor dat in elke regio voor leerlingen die van de basisschool komen onderwijsvormen beschikbaar zijn die uitstel van selectie mogelijk maken, zoals dakpanbrugklassen, tienercolleges en samenwerkingsconstructies tussen scholen/besturen. Op deze manier krijgen leerlingen bij wie nog niet duidelijk is welke schoolrichting het beste past, voldoende tijd om een goede richting te kiezen.
  • Voer een doorstroomprogramma po-vo, vmbo-mbo en/of vmbo-havo in. Tot 31 juli a.s. kunnen po- en vo-scholen gezamenlijk subsidie aanvragen voor het organiseren van een doorstroomprogramma po-vo
  • Investeer in LOB en biedt leerlingen de mogelijkheid om te ontdekken welke vervolgleerroute het beste bij hun interesses en mogelijkheden past.
  • Bied leerlingen mogelijkheden om binnen het vo diploma’s te stapelen, hun opleiding te verlengen, of hun profiel te verdiepen of verbreden.

Voor inhoudelijke ondersteuning over de ontwikkeling en uitvoering van doorstroomprogramma’s kunt u terecht bij de VO-raad via info@voortgezetleren.nl

Overig

  • Investeer in de professionalisering van leraren op het gebied van differentiëren, en agendeer het voorkomen van ‘bias’ en vooringenomenheid.
  • Bied leerlingen (met minder draagkrachtige en/of stimulerende ouders) die extra ondersteuning nodig hebben extra onderwijstijd of huiswerkbegeleiding. 
     

Adviezen Onderwijsraad over bevorderen kansengelijkheid

Zie ook de notitie van de Onderwijsraad 'Het bevorderen van gelijke kansen en sociale samenhang'. Deze notitie biedt een overzicht van de adviezen die de Onderwijsraad de afgelopen jaren heeft gedaan aan scholen over hoe zij de kansengelijkheid kunnen bevorderen.

Beleidsadviseur kansengelijkheid & overgang po-vo - projectmedewerker burgerschap

Ninouk Voortjes

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2