Wat speelt er?

Zowel de Inspectie van het Onderwijs als de OESO concludeerden in 2016 dat de kansenongelijkheid in het onderwijs toeneemt: kinderen van hoogopgeleide ouders hebben meer kansen om het beste uit zichzelf te halen dan kinderen van laagopgeleide ouders. Vele kleine veranderingen in het onderwijsstelsel hebben tezamen ongunstig uitgepakt voor de toch al kwetsbaarste groep leerlingen in het onderwijs, zo stelt de inspectie. Het Nederlandse onderwijs raakt haar rol als emancipatiemotor zodoende kwijt.

Binnen de politiek, samenleving en media is de afgelopen periode veel aandacht geweest voor deze oplopende kansenongelijkheid en de vraag hoe deze ontwikkeling weer kan worden gekeerd. Samen met diverse betrokken partijen – scholen, welzijnsorganisaties, gemeenten, werkgevers etc. – is ook een Gelijke Kansen Alliantie (GKA) opgericht. 

Eind oktober 2016 presenteerden de bewindslieden van OCW een actieplan gelijke kansen, met een aantal voorstellen om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen. De VO-raad betreurt het dat er hiervoor in het regeerakkoord van Rutte III geen middelen zijn vrijgemaakt.

Ook binnen de VO-raad staat de toenemende kansenongelijkheid hoog op de agenda. De afgelopen maanden hebben we met leden en externe stakeholders volop het gesprek hierover gevoerd. Het gaat ons inziens om complexe problematiek die is ontstaan door een combinatie van maatschappelijke factoren; voor het oplossen ervan is dan ook zowel actie vanuit de vo-sector als vanuit de politiek nodig. 

Beleidsadviseur kansengelijkheid, onderwijs aan nieuwkomers, ouderbetrokkenheid, overgang po-vo

Ankie Hermans

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2