Wat speelt er?

Het onderwijs staat voor diverse grote opgaven - zoals het omgaan met leerlingendaling, het terugdringen van het lerarentekort, het tegengaan van kansenongelijkheid en het realiseren van passend onderwijs en sterk beroepsonderwijs - die regionale samenwerking essentieel maken.

Dit soort uitdagingen vergt in ieder geval samenwerking met collega-scholen en -schoolbesturen, roc’s, hogescholen en universiteiten, maar vaak ook met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en lokale en regionale overheden. Alleen gezamenlijk kunnen echt stappen worden gezet en oplossingen worden gevonden.

De nieuwjaarsgroet van de VO-raad voor 2020 zinspeelde hier ook op:

 

De VO-raad benadrukt het belang van regionale samenwerking in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van autonome schoolbestuurders voor regionale vraagstukken. In het Sectorakkoord VO is de ambitie geformuleerd dat bestuurders en schoolleiders in de regio samenwerken aan hun publieke opdracht.

We moeten de bereidheid hebben om bij tijd en wijle over onze eigen schaduw heen te stappen. Wat is onze gezamenlijke ambitie? Wat is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid?” en “Als een instellingsbelang botst op een publiek belang, dan wint het tweede van het eerste”, aldus VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller in zijn speech op het VO-congres 2019.

Ook in de geactualiseerde Code Goed Onderwijsbestuur VO is de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke opdracht van besturen benadrukt. Zo staat er in de code: “Besturen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een regionaal dekkend, kwalitatief hoogstaand en zo divers mogelijk onderwijsaanbod. Vanuit die verantwoordelijkheid pakken zij regionale vraagstukken gezamenlijk op.”

In november 2019 heeft de VO-raad samen met de partners uit de overlegraad PO-VO (PO-Raad, ISBO, LVGS, VBS, Verus, VGS en VOS/ABB) een notitie uitgebracht, waarin de brede publieke verantwoordelijkheid voor het onderwijs in de regio, naast de verantwoordelijkheid voor het onderwijs van de eigen instelling, wordt onderstreept. Ook benadrukken alle partijen het belang van regionale samenwerking en ondersteunen zij de al gaande paradigmaverschuiving van concurrentie naar samenwerking.

De VO-raad vindt het belangrijk dat scholen en besturen optimaal kunnen samenwerken en pleit actief voor meer wettelijke ruimte om samenwerking zoveel mogelijk te stimuleren.