Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Dekkend onderwijsaanbod
Regionale samenwerking kan de oplossing zijn voor scholen en besturen die te maken hebben of krijgen met (de gevolgen van) leerlingendaling. De VO-raad biedt schoolbesturen ondersteuning bij het omgaan met deze leerlingendaling en specifiek op het vlak van regionale samenwerking.

Hiertoe heeft de VO-raad het project ‘Regionale samenwerking’ opgezet. Het project brengt bestaande instrumenten onder de aandacht en ontwikkeld nieuwe ondersteuning. Besturen kunnen gebruik maken van een divers ondersteuningsaanbod:


Ledenadviseurs krimp en regionale samenwerking

De ledenadviseurs krimp & regionale samenwerking denken op basis van hun eigen ervaringen graag met u mee over mogelijke oplossingsrichtingen en de te nemen stappen.

Leerlingenprognoses en andere data 

Informatie en handreikingen over maatregelen bij leerlingendaling

Artikelen en praktijkvoorbeelden

Hier vindt u oude en nieuwe artikelen en praktijkvoorbeelden verzameld, ter inspiratie bij het anticiperen op leerlingendaling. Deze voorbeelden laten diverse mogelijkheden zien van wat schoolbesturen kunnen doen om bij leerlingendaling een goed, bereikbaar onderwijsaanbod in stand te houden.

Informatie over het 'hoe' van regionale samenwerking 

  • In het katern 'Regionale samenwerking voor bestuurders vo' vindt u handvatten, kennis en praktijkvoorbeelden rond het realiseren van goede regionale samenwerking. Hoe werk je samen? Hoe combineer je verschillende belangen? Welke rol heb je als bestuurder?
  • Het 'Reflectie-instrument bij samenwerking organisaties' helpt schoolbesturen om samen met partners te reflecteren op de samenwerking en afspraken te maken over vervolgstappen. Ook scholen die aan het begin staan van een nieuwe samenwerking kunnen het reflectie-instrument gebruiken.
     

Accountmanagers OCW

De website Rijksoverheid.nl biedt informatie over de wet- en regelgeving rond leerlingendaling in het vo en wat wettelijk al mogelijk is om de gevolgen ervan tegen te gaan.

Schoolbesturen die vragen hebben over het omgaan met leerlingendaling, kunnen deze vragen stellen aan de regionale accountmanagers van het ministerie van OCW via lld@minocw.nl. De accountmanagers hebben uitgebreide kennis van de wet- en regelgeving en van wat speelt in hun regio, en kunnen ook voorbeelden delen van hoe andere scholen en besturen omgaan met de dalende leerlingenaantallen.