Praktijk & ondersteuning

Regionale samenwerking kan de oplossing zijn voor scholen en besturen die te maken hebben of krijgen met (de gevolgen van) leerlingendaling. De VO-raad biedt schoolbesturen ondersteuning bij het omgaan met deze leerlingendaling en specifiek op het vlak van regionale samenwerking.

Hiertoe heeft de VO-raad het project ‘Regionale samenwerking’ opgezet. Het project brengt bestaande instrumenten onder de aandacht en ontwikkeld nieuwe ondersteuning. Besturen kunnen gebruik maken van een divers ondersteuningsaanbod:


Ledenadviseurs krimp en regionale samenwerking

De ledenadviseurs krimp & regionale samenwerking denken op basis van hun eigen ervaringen graag met u mee over mogelijke oplossingsrichtingen en de te nemen stappen.

Leerlingenprognoses en andere data 

Informatie en handreikingen over maatregelen bij leerlingendaling

Praktijkvoorbeelden en en artikelen

Hier vindt u diverse praktijkvoorbeelden en artikelen, ter inspiratie bij het anticiperen op leerlingendaling. De voorbeelden laten diverse mogelijkheden zien van wat schoolbesturen kunnen doen om bij leerlingendaling een goed, bereikbaar onderwijsaanbod in stand te houden. De artikelen belichten het proces van regionale samenwerking.

Informatie over het 'hoe' van regionale samenwerking 

Accountmanagers OCW

De website Rijksoverheid.nl biedt informatie over de wet- en regelgeving rond leerlingendaling in het vo en wat wettelijk al mogelijk is om de gevolgen ervan tegen te gaan.

Schoolbesturen die vragen hebben over het omgaan met leerlingendaling, kunnen deze vragen stellen aan de regionale accountmanagers van het ministerie van OCW via lld@minocw.nl. De accountmanagers hebben uitgebreide kennis van de wet- en regelgeving en van wat speelt in hun regio, en kunnen ook voorbeelden delen van hoe andere scholen en besturen omgaan met de dalende leerlingenaantallen.