Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Dekkend onderwijsaanbod
Regionale samenwerking kan de oplossing zijn voor scholen en besturen die te maken hebben of krijgen met (de gevolgen van) leerlingendaling. De VO-raad biedt schoolbesturen ondersteuning bij het omgaan met deze leerlingendaling en specifiek op het vlak van regionale samenwerking.

Hiertoe heeft de VO-raad het project ‘Regionale samenwerking’ opgezet. Vanuit dit project kunnen scholen gebruikmaken van een divers ondersteuningsaanbod: 

  • Recent zijn ledenadviseurs krimp & regionale samenwerking van start gegaan. Zij denken graag met u mee over mogelijke oplossingsrichtingen en de te nemen stappen.
  • Besturen kunnen deelnemen aan een collegiale bestuurlijk visitatie, die specifiek is gericht op besturen in krimpregio's (initiatief VO-academie in samenwerking met het project Regionale samenwerking).
  • Binnenkort komt informatie beschikbaar over onder meer mogelijke samenwerkingsvormen.
  • Ook worden praktijkvoorbeelden ontsloten, die laten zien wat er al gebeurt om de gevolgen van leerlingendaling tegen te gaan: van samenwerkingen aangaan met het bedrijfsleven of het po tot het aanbieden van afstandsonderwijs.
  • Er zal verder nadrukkelijk ondersteuning op maat per regio worden geboden, waarbij wordt gekeken naar de regiospecifieke knelpunten en kansen. 
     

Handreikingen en instrumenten

Daarnaast is een aantal handreikingen en instrumenten beschikbaar voor scholen: 

Artikelen en praktijkvoorbeelden

Ook is een aantal artikelen en praktijkvoorbeelden verzameld, ter inspiratie voor andere scholen bij het anticiperen op leerlingendaling. Scholen vinden hierin voorbeelden van wat ze kunnen doen om bij leerlingendaling een goed, bereikbaar onderwijsaanbod in stand te houden.

Accountmanagers OCW

Schoolbesturen die vragen hebben over het omgaan met leerlingendaling, kunnen deze vragen stellen aan de regionale accountmanagers van het ministerie van OCW via lld@minocw.nl. De accountmanagers hebben uitgebreide kennis van de wet- en regelgeving en van wat speelt in hun regio, en kunnen ook voorbeelden delen van hoe andere scholen en besturen omgaan met de dalende leerlingenaantallen.