Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Dekkend onderwijsaanbod
Regionale samenwerking kan de oplossing zijn voor scholen en besturen die te maken hebben of krijgen met (de gevolgen van) leerlingendaling. De VO-raad biedt schoolbesturen ondersteuning bij het omgaan met deze leerlingendaling en specifiek op het vlak van regionale samenwerking.

Hiertoe heeft de VO-raad het project ‘Regionale samenwerking’ opgezet. Dit project zal onder meer informatie delen over (de gevolgen van) leerlingendaling en mogelijke oplossingen. Ook worden praktijkvoorbeelden ontsloten, die laten zien wat er al gebeurt om de gevolgen van leerlingendaling tegen te gaan: van samenwerkingen aangaan met het bedrijfsleven of het po tot het aanbieden van afstandsonderwijs.

Er zal ook nadrukkelijk ondersteuning op maat per regio worden geboden, waarbij wordt gekeken naar de regiospecifieke knelpunten en kansen.

Hieronder vindt u een overzicht van al beschikbare ondersteuning.

Handreikingen en instrumenten


Accountmanagers OCW

Schoolbesturen die vragen hebben over het omgaan met leerlingendaling, kunnen deze vragen stellen aan de regionale accountmanagers van het ministerie van OCW via lld@minocw.nl. De accountmanagers hebben uitgebreide kennis van de wet- en regelgeving en van wat speelt in hun regio, en kunnen ook voorbeelden delen van hoe andere scholen en besturen omgaan met de dalende leerlingenaantallen.

Praktijkvoorbeelden

Voor de inmiddels oude site leerlingdaling.nl is een aantal praktijkvoorbeelden verzameld. Dit overzicht wordt nog verder aangevuld met (nieuwe) voorbeelden. 

2018

2017

2015 - 2016