Wat speelt er?

Voor de VO-raad is het versterken van leiderschap in scholen, zowel van bestuurders als schoolleiders, essentieel voor het bevorderen van de kwaliteit van het voortgezet onderwijs. Bestuurders en schoolleiders vormen samen de leiding van een school. Zij hebben daarbij deels verschillende rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, maar wel een groot gezamenlijk belang: de kwaliteit van de school en het onderwijs dat er gegeven wordt. Daar komt bij dat circa 60-70% van de schoolbestuurders tevens schoolleider is (bijvoorbeeld als directeur/rector-bestuurder).

Gezien het grote belang van de schoolleider voor goed onderwijs en de spilfunctie die schoolleiders bekleden in hun school, vindt de VO-raad het van groot belang schoolleiders krachtig te positioneren. Zowel op landelijk niveau, binnen het schoolbestuur als op schoolniveau.  

Ook door de Onderwijsraad is deze ambitie nadrukkelijk neergezet. In het rapport Een krachtige rol voor schoolleiders (2018) doet de Onderwijsraad diverse aanbevelingen om schoolleiders beter te positioneren. De Onderwijsraad vindt het belangrijk dat schoolleiders de gelegenheid wordt geboden om hun strategische rol vorm te geven. De raad beveelt aan dat besturen schoolleiders mogelijkheden bieden om invloed uit te oefenen op het strategisch beleid en betrokken te zijn bij beleids- en besluitvorming op bestuursniveau. 

Dit raakt aan zowel de samenwerking tussen schoolbesturen en schoolleiding als aan de positie van team- en afdelingsleiders binnen scholen. Op beide terreinen heeft de VO-raad de afgelopen jaren diverse initiatieven ondernomen.  

Vanaf 2012 heeft de VO-raad gewerkt aan het opzetten en uitbouwen van de VO-academie. De academie heeft in die periode onder meer de beroepsstandaard schoolleiders ontwikkeld en het Schoolleidersregister VO opgezet.  

Daarnaast publiceerden we in 2017, samen met het Schoolleidersregister VO (SRVO) en het Netwerk van Schoolleiders, de Schoolleidersagenda ‘Een vak apart’. De Schoolleidersagenda roept betrokken belanghebbenden op om; 

  • blijvend te investeren in een structurele professionele ontwikkeling van schoolleiders; 

  • goede randvoorwaarden te creëren voor een gerichte ontwikkeling van specifiek team- en afdelingsleiders; 

  • kritisch te kijken naar de rol en positie van het middenmanagement binnen de structuur van de school.  

Hoewel het belang van kwalitatief goede middenmanagers in de school breed wordt (h)erkend, staat de professionele ontwikkeling van juist deze groep schoolleiders onder druk. Diverse onderzoeken en ook de gesprekken binnen de vereniging inlaten zien dat veel team- en afdelingsleiders een worsteling ervaren met een veeleisende combinatie van taken en verantwoordelijkheden. Een specifiek aandachtspunt voor de VO-raad is daarom de begeleiding en ontwikkeling van startende team- en afdelingsleiders. 

Tot slot heeft de VO-raad in 2019 De Staat van Schoolleider opgesteld, in samenwerking met de VO-academie, de Algemene Vereniging van Schoolleiders, het SRVO en diverse schoolleiders uit po en vo.