Praktijk & ondersteuning

Op de website www.lerarenportfolio.nl is meer informatie te vinden over het vrijwillige lerarenportfolio en hoe leraren zich hiervoor kunnen aanmelden. 

Op de website https://duo.nl/zakelijk/lerarenportfolio is meer informatie te vinden over het aanleveren van de basisgegevens van leraren door schoolbesturen bij DUO. 

Voor vragen over het aanleveren van de basisgegevens van uw leraren kunt u terecht bij de Helpdesk Gegevenslevering leraren, via tel. 055 599 9551 en gegevensleveringleraren@duo.nl. Mocht u als schoolbestuur echter uitzonderlijke problemen ondervinden rond de gegevenslevering voor het lerarenregister, dan kunt u die aan de VO-raad doorgeven via helpdesk@vo-raad.nl onder vermelding van ‘gegevenslevering lerarenregister’. 

Professioneel statuut 

De zeggenschapsbepalingen uit de Wet Beroep leraar en lerarenregister zijn ingegaan per 1 augustus 2017. In de wet is opgenomen dat het bevoegd gezag in overleg met leraren een professioneel statuut opstelt. Op de webpagina over het professioneel statuut is hierover meer informatie te vinden, evenals de Handreiking professioneel statuut van de VO-raad. 

Beleidsadviseur goed bestuur, leerlingbetrokkenheid, (bevoegdheid) leraren

Dennis van Velzen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2