Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Opleiding & professionalisering leraren
In het voortgezet onderwijs is al geruime tijd sprake van een lerarentekort. In 2016 ging het op sectorniveau om een kwantitatief tekort van 500 fte. De verwachte piek in 2016 viel mee door de daling van het aantal leerlingen en het gegeven dat leraren langer doorwerken. In een aantal vakken – informatica, scheikunde, natuurkunde, Duits, klassieke talen, Frans en wiskunde – is echter sprake van grote tekorten. En voor deze vakken zullen de tekorten de komende jaren nog verder toenemen.

Daarnaast zijn veel zittende leraren 55+, landelijk gaat het om bijna 30% van alle leraren. In sommige vakken is ruim de helft van de leraren 50 jaar of ouder. Dat geldt vooral voor de eerstegraads leraren die lesgeven in de bovenbouw van havo/vwo. Na 2020 zullen de tekorten daarom ook op sectoraal niveau weer toenemen. Voor de komende jaren wordt een tekort voorspeld van bijna 800 fte in 2020 en ruim 1200 fte in 2025.

Zie voor uitgebreide cijfers de arbeidsmarktbrief van OCW, het rapport van CentERdata 'De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2015-2025' en de Onderwijsatlas vo van Voion.

Voldoende goede leraren cruciaal voor sector

Door het lerarentekort hebben veel scholen moeite om bepaalde vacatures vervuld te krijgen, waardoor ze soms gedwongen worden om de klassen te vergroten of om on(der)bevoegde leraren voor de klas te zetten. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs vaak niet ten goede. Voor de continuïteit en kwaliteit van het vo is het cruciaal dat scholen blijvend kunnen beschikken over voldoende goede, bevoegde leraren.

Het lerarentekort is daarom een belangrijk aandachtspunt binnen politiek en samenleving. De afgelopen jaren zijn diverse maatregelen in gang gezet om meer talentvolle mensen enthousiast te maken voor het leraarsvak en om leraren voor het onderwijs te behouden, onder meer in het kader van de Lerarenagenda van OCW. Oplossingen worden onder meer gezocht op het vlak van beloning, het verbeteren van het imago van het leraarsvak, het creëren van meer professionele ruimte en voldoende ontwikkel- en carrièremogelijkheden, betere lerarenopleidingen, het creëren van alternatieve en flexibele leerroutes naar het leraarschap, betere begeleiding voor startende leraren en actievere werving.

Op 24 februari jl. stuurden de bewindslieden van OCW een 'plan van aanpak lerarentekort' naar de Tweede Kamer waarin 5 oplossingsrichtingen worden voorgesteld om het lerarentekort terug te dringen. Hiermee geven ze uitvoering aan een door de Kamer aangenomen motie van de Kamerleden Grashoff (GroenLinks) en Ypma (PvdA).

Het terugdringen van het lerarentekort is ook een belangrijk speerpunt van de VO-raad. Dit probleem vraagt volgens de VO-raad om blijvende aandacht van de overheid, politiek, lerarenopleidingen en de sector en goede samenwerking tussen de betrokken partijen. De VO-raad zet zich ervoor in dat de politiek de benodigde, door de sector gewenste maatregelen neemt en ondersteunt scholen bij het ontwikkelen en uitvoeren van eigen beleid op dit vlak.

Beleidsadviseur leerlingendaling, leraren, onderwijsonderzoek

Eva van Cooten

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2