Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Opleiding & professionalisering leraren
In het voortgezet onderwijs is al geruime tijd sprake van een lerarentekort, met name voor de vakken informatica, scheikunde, natuurkunde, Duits, klassieke talen, Frans en wiskunde. De komende jaren gaan veel zittende leraren met pensioen, en zal het tekort daarom naar verwachting nog verder toenemen.

Voor het voortgezet onderwijs geldt dat in 2022 een tekort wordt verwacht van 700 fte, oplopend tot een tekort van 1.200 fte in 2027.

Zie voor recente cijfers de Kamerbrief over het lerarentekort van november 2017 en bijlagen. Zie verder ook de arbeidsmarktbrief van OCW (nov 2017), het rapport van CentERdata 'De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel 2015-2025' en de Onderwijsatlas vo van Voion.

Voldoende goede leraren cruciaal voor sector

Door het lerarentekort hebben veel scholen moeite om bepaalde vacatures vervuld te krijgen, waardoor ze soms gedwongen worden om de klassen te vergroten of om on(der)bevoegde leraren voor de klas te zetten. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs vaak niet ten goede. Voor de continuïteit en kwaliteit van het vo is het cruciaal dat scholen blijvend kunnen beschikken over voldoende goede, bevoegde leraren.

Het lerarentekort is daarom een belangrijk aandachtspunt binnen politiek en samenleving. De afgelopen jaren zijn diverse maatregelen in gang gezet om meer talentvolle mensen enthousiast te maken voor het leraarsvak en om leraren voor het onderwijs te behouden, onder meer in het kader van de Lerarenagenda van OCW. Oplossingen worden onder meer gezocht op het vlak van beloning, het verbeteren van het imago van het leraarsvak, het creëren van meer professionele ruimte en voldoende ontwikkel- en carrièremogelijkheden, betere lerarenopleidingen, het creëren van alternatieve en flexibele leerroutes naar het leraarschap, betere begeleiding voor startende leraren en actievere werving.

Op 24 februari jl. stuurden de bewindslieden van OCW een 'plan van aanpak lerarentekort' naar de Tweede Kamer waarin 5 oplossingsrichtingen worden voorgesteld om het lerarentekort terug te dringen. Hiermee geven ze uitvoering aan een door de Kamer aangenomen motie van de Kamerleden Grashoff (GroenLinks) en Ypma (PvdA).

Het terugdringen van het lerarentekort is ook een belangrijk speerpunt van de VO-raad. Dit probleem vraagt volgens de VO-raad om blijvende aandacht van de overheid, politiek, lerarenopleidingen en de sector en goede samenwerking tussen de betrokken partijen. De VO-raad zet zich ervoor in dat de politiek de benodigde, door de sector gewenste maatregelen neemt en ondersteunt scholen bij het ontwikkelen en uitvoeren van eigen beleid op dit vlak.