Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Opleiding & professionalisering leraren
In het voortgezet onderwijs is al geruime tijd sprake van een lerarentekort, onder andere voor de vakken informatica, scheikunde, natuurkunde, Duits, klassieke talen, Frans en wiskunde. De komende jaren gaan veel zittende leraren met pensioen, en zal het tekort daarom naar verwachting nog verder toenemen.

Voor het voortgezet onderwijs geldt dat in 2022 een tekort wordt verwacht van 700 fte, oplopend tot een tekort van 1.200 fte in 2027.

Zie voor recente cijfers de regionale arbeidsmarktanalyses vo van Voion. Zie verder ook de arbeidsmarktbrief van OCW (nov 2017) en het rapport van CentERdata 'De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel 2015-2025'

Voldoende goede leraren cruciaal voor sector

Door het lerarentekort hebben veel scholen moeite om bepaalde vacatures vervuld te krijgen, waardoor ze soms gedwongen worden om de klassen te vergroten, om on(der)bevoegde leraren voor de klas te zetten of andere noodgrepen toe te passen. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs niet altijd ten goede. Voor de continuïteit en kwaliteit van het vo is het cruciaal dat scholen blijvend kunnen beschikken over voldoende goede, bevoegde leraren.

Het lerarentekort is daarom een belangrijk aandachtspunt binnen politiek en samenleving. De afgelopen jaren zijn diverse maatregelen in gang gezet om meer talentvolle mensen enthousiast te maken voor het leraarsvak en om leraren voor het onderwijs te behouden, onder meer in het kader van de Lerarenagenda en het 'plan van aanpak lerarentekort' van OCW. Oplossingen worden onder meer gezocht op het vlak van beloning, het verbeteren van het imago van het leraarsvak, het creëren van meer professionele ruimte en voldoende ontwikkel- en carrièremogelijkheden, betere lerarenopleidingen, het creëren van alternatieve en flexibele leerroutes naar het leraarschap, betere begeleiding voor startende leraren en actievere werving.

In een brief van 24 augustus jl. bepleiten de bewindslieden van OCW een geïntensiveerde aanpak van het lerarentekort, met nadruk op een regionale benadering, versterking van het strategisch personeelsbeleid door werkgevers, verlaging van het ziekteverzuim en verhoging van de deeltijdfactor. In een algemeen overleg in oktober 2018 zegde minister Slob vervolgens - na kritische reacties van onder meer de VO-raad - toe dat er extra budget komt voor de aanpak van het lerarentekort en dat ook meer wordt ingezet op landelijk beleid voor de aanpak van regio-overstijgende knelpunten. Hierbij gaat het om oplossingen voor de korte en de (middel)lange termijn.

De VO-raad maakt zich al geruime tijd hard voor deze meer fundamentele en structurele landelijke aanpak, waarbij de politiek de regie pakt en de door de sector gewenste maatregelen neemt. Daarnaast ondersteunt de VO-raad scholen bij het ontwikkelen en uitvoeren van eigen beleid op dit vlak.