Standpunt & lobby

Voor de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs is het cruciaal dat scholen blijvend kunnen beschikken over voldoende goed opgeleide, bevoegde leraren. Het terugdringen van het lerarentekort is dan ook een prioriteit voor de VO-raad. Door acties te formuleren op zowel korte als lange termijn hoopt de VO-raad een belangrijke bijdrage te leveren hieraan.

Op de kortere termijn richt de VO-raad zich vooral op het behoud van leraren. Op basis van de uitspraak van leden tijdens de ALV (eind 2017) richt de VO-raad zich voornamelijk op structurele oplossingen voor het lerarentekort. Vier belangrijke lijnen zijn te onderscheiden.   

Meer leraren opleiden

Om meer leraren voor de klas te krijgen, is het opleiden van meer leraren een noodzaak. Om meer scholieren naar de lerarenopleiding te trekken, is een aantrekkelijk imago van het beroep van belang. Daarnaast moet de opleiding toegankelijk zijn en goed aansluiten op de praktijk in de school. Als vertegenwoordiger van scholen in het vo geeft de VO-raad op landelijk niveau aan wat er nodig is voor een goede aansluiting van lerarenopleidingen op de beroepspraktijk in de scholen. Ook kunnen we de sector beter positioneren als aantrekkelijke werkgever.   

Nieuwe doelgroepen aantrekken

De VO-raad voorziet dat met enkel de instroom aan de lerarenopleidingen er ook in de komende jaren niet voldoende leraren worden opgeleid. Het aantrekken van nieuwe en andere doelgroepen (‘high potentials’, werknemers uit financiële en andere sectoren, hybride docenten) biedt hier kansen. Naast kwantiteit is ook kwaliteit van leraren van belang. Zij-instromers uit andere sectoren brengen praktijkervaring de school in en dragen bij aan divers samengestelde lerarenteams.    

Meer leraren behouden

De VO-raad is verantwoordelijk voor ondersteuning bij goed werkgeverschap en strategisch personeelsbeleid (HRM) in het voortgezet onderwijs. Om leraren te behouden is het van belang dat schoolbesturen een aantrekkelijke werkgever zijn en dat zij een passende begeleiding, goede arbeidsvoorwaarden en een aantrekkelijk carrièreperspectief bieden. Uiteindelijk zal dit ook effect hebben op het imago van het (voortgezet) onderwijs. 

Anders organiseren

De VO-raad ziet het lerarentekort ook als kans om de organisatie van school en onderwijs onder de loep te nemen. Anders organiseren kan kansen bieden om het lerarentekort het hoofd te bieden. Zo zijn innovatieve scholen vaak aantrekkelijke werkgevers door hun vernieuwende kijk op het onderwijs of een ander beroep op talenten van leraren. Een ander voorbeeld van anders organiseren is dat flexibeler wordt omgegaan met vraagstukken van lesuitval, bijvoorbeeld door teamoverstijgend werken. 

Plannen OCW en rol VO-raad

Begin 2019 presenteerden de bewindslieden van OCW een nieuwe koers voor het terugdringen van het lerarentekort, die voor een groot deel aansluit bij bovenstaande wensen van de VO-raad. Zo kondigt OCW een herijking aan van het bevoegdhedenstelsel in het vo, wordt Samen Opleiden en Professionaliseren verheven tot norm bij het opleiden van leraren en wordt meer budget beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling zij-instroom. De VO-raad is over de uitwerking van bovengenoemde punten in gesprek met OCW, bonden, lerarenopleidingen en andere partijen. 

November 2019 hebben sociale partners een convenant gesloten met het kabinet over de aanpak van het personeelstekort en de werkdruk in het funderend onderwijs. Het kabinet investeert 460 miljoen euro extra in het primair en voortgezet onderwijs. Dit is voor de korte termijn een belangrijke stap vooruit. Hiermee kunnen we werken aan de aanpak van het personeelstekort en de hoge werkdruk.  Voor het overgrote deel gaat het om een incidentele investering voor 2020 en 2021. Voor de jaren daarna blijven structurele investeringen noodzakelijk. In een brief  aan de Tweede Kamer  vragen de sociale partners aan de Kamerleden zich bij motie uit te spreken dat zij zich maximaal zullen inspannen om de huidige incidentele investeringen in een volgende kabinetsperiode structureel te maken. 

Subsidie regionale aanpak lerarentekort

Mede door inzet van de VO-raad heeft het kabinet zowel in 2019 als in 2020 subsidie beschikbaar gesteld waarmee scholen samen met partners in de regio plannen kunnen maken en uitvoeren om het lerarentekort terug te dringen. Een groot aantal regio’s heeft inmiddels subsidie aangevraagd, vaak gezamenlijk met het mbo en in enkele gevallen ook met het po.  

Landelijke tafel

Daarnaast is een landelijke tafel ingesteld, waar lessen en knelpunten uit de regionale aanpak worden gedeeld en waar belemmeringen op landelijk niveau kunnen worden besproken. De VO-raad participeert in dit overleg.