Praktijk & ondersteuning

Op de kortere termijn richt de VO-raad zich vooral op het behoud van leraren. Door meer aandacht te schenken aan het versterken en verruimen van loopbaan- en carrièreperspectieven van leraren kunnen scholen de uitstroom van docenten beperken. Ook de begeleiding van startende leraren, waar Project Versterking Begeleiding startende leraren zich onder andere mee bezig houdt, is hierbij van belang.

Lerarentekort en strategisch HRM

Op langere termijn is strategisch hrm een speerpunt. Door het voeren van goed arbeidsmarkt- en personeelsbeleid kunnen schoolbesturen zelf het lerarentekort helpen terugdringen.

De VO-raad geeft d.m.v. een stappenplan, inclusief achterliggende informatie en tips, schoolbesturen en schoolleiders handvatten om het strategisch personeelsbeleid te versterken en zelf verder vorm te geven aan de afspraken uit het Sectorakkoord. 

Het programma Voortgezet Leren van de VO-raad biedt scholen ondersteuning bij het afstemmen van hun personeelsbeleid. Regelmatig zijn er werkconferenties rond dit thema of Masterclasses in samenwerking met de VO-academie.

Begeleiding Startende Leraren

Met het project Versterking Begeleiding Startende Leraren draagt de VO-raad bij aan de organisatorische, kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van de begeleiding van startende leraren. Het project ondersteunt scholen bij het versterken en verbeteren van inductiearrangementen voor startende leraren, en stimuleert visie- en beleidsvorming op de inductiefase van leraren. Kijk voor meer informatie op de themapagina.

Ontwikkelen arbeidsmarktbeleid

Goed startpunt is om de (toekomstige) vraag naar personeel binnen de eigen instelling in kaart te brengen en beleid hierop te maken. Voion helpt scholen inzicht te krijgen in deze gegevens en goed arbeidsmarktbeleid te ontwikkelen. Het Scenariomodel VO is ontwikkeld om hierbij ondersteuning te bieden aan scholen en besturen. Het is nu ook mogelijk om via deze tool de regionale situatie in kaart te brengen. Bij de werving van leraren zijn goede contacten en samenwerking met de regionale lerarenopleiding van belang. Door als partner deel te nemen aan een opleidingsschool, kunnen schoolbesturen aankomend leraren beter voorbereiden op de praktijk. Vaak blijft dit docenttalent ook op de school werken. 

Trainees en gastdocenten

Daarnaast kunnen besturen deelnemen aan het traineeprogramma Trainees in Onderwijs om nieuw, academisch geschoold docenttalent te werven. Door deelname aan dit programma – waarbij academici hun eerstegraads lerarendiploma halen, een verdiepingsprogramma volgen en daarnaast op een school werken – kunnen scholen goed opgeleid, nieuw personeel binnenhalen voor verschillende (tekort)vakken.  

Ook is Co-teach Informatica een mooi voorbeeld van een project om op een nieuwe manier het hoofd te bieden aan het specifieke en grote tekort aan Informatica-docenten. Gastdocenten uit het bedrijfsleven verzorgen projectonderwijs onder begeleiding van een co-teacher (een anders bevoegde docent in de school). Daarnaast is ook een online leerlijn beschikbaar. Dit project is nog in een pilot-fase.

Subsidieregeling voor regionale aanpak lerarentekort

Met een subsidieregeling voor de regionale aanpak van het lerarentekort (RAP) zijn schoolbesturen samen met collega-besturen, lerarenopleidingen en andere partners in de regio aan de slag gegaan met een plan van aanpak om het lerarentekort terug te dringen en de samenwerking op dit vlak op te zetten of te versterken. Voion biedt ondersteuning aan regio’s bij het opzetten, uitbreiden en versterken van deze samenwerking. Ook worden goede voorbeelden verspreid om andere regio’s te inspireren. 

AanpakLerarentekort.nl

Het ministerie van OCW, het Arbeidsmarktplatform PO en Voion lanceerden de website AanpakLerarentekort.nl. Op de website vindt u actuele informatie over wat het lerarentekort inhoudt, wat er gedaan wordt om het lerarentekort aan te pakken en welke subsidies er beschikbaar zijn. Ook kunt u er terecht voor een overzicht van deelnemende regio’s, contactpersonen en goede voorbeelden uit de praktijk.