Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Opleiding & professionalisering leraren
Het terugdringen van het lerarentekort is een prioriteit voor de VO-raad. Belangrijk is om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken, zodat meer talentvolle mensen ervoor kiezen en leraren ook behouden blijven voor het onderwijs. Hiervoor zijn structurele maatregelen nodig, gericht op onder meer het versterken van de opleiding en begeleiding van leraren, het creëren van alternatieve en flexibele leerroutes naar het leraarschap, meer ontwikkel- en carrièremogelijkheden en professionele ruimte voor zittende leraren en het aanboren van nieuwe doelgroepen. Om deze maatregelen te realiseren is - naast actie vanuit de vo-sector en de lerarenopleidingen - ook actie vanuit de politiek nodig.

De VO-raad pleit er al geruime tijd richting politiek voor om:

  • het bevoegdhedenstelsel flexibeler te maken. Te vaak staan de complexe en knellende regels van het bevoegdhedenstelsel nu het aanstellen van bekwame docenten in de weg.
  • te investeren in samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen met als resultaat een goede doorgaande leerlijn van de opleiding tot leraar, naar de fase als startende leraar en doorlopend in levenslange professionalisering. Opleiden in de school moet de ‘koninklijke route’ worden.
  • te investeren in meer routes richting het leraarschap (o.a. zij-instroom, traineeprogramma’s) en meer maatwerk binnen de opleidingen.
  • meer tijd en ruimte te creëren voor leraren om te werken aan onderwijsontwikkeling. Met de gemaakte afspraken hierover in de CAO VO 2018-2019 is een belangrijke eerste stap gezet op dit punt. Echter, een investering van de overheid blijft noodzakelijk om meer uren ontwikkeltijd te kunnen realiseren. De VO-raad pleit voor 100 uur ontwikkeltijd per jaar voor leraren ten koste van 100 uur lestijd (hetgeen overeenkomt met 2 uur lestijd per week). Hiervoor is vanuit het kabinet structureel 250 miljoen euro nodig.

Zie ook het bericht 'Vo-sector: ‘Andere oplossingen nodig voor lerarentekort’

Plannen OCW

Begin 2019 presenteerden de bewindslieden van OCW een nieuwe koers voor het terugdringen van het lerarentekort, die voor een groot deel aansluit bij bovenstaande wensen van de VO-raad.  Zo kondigt OCW aan te gaan werken aan de uitwerking van een nieuw bevoegdhedenstelsel vo, wordt ‘samen opleiden en professionaliseren’ verheven tot norm bij het opleiden van leraren en wordt meer budget beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling zij-instroom.

De VO-raad had gepleit voor de bovenstaande koerswijziging en juicht deze toe. De raad gaat verder in gesprek met OCW, sociale partners, lerarenopleidingen en andere partijen over de uitwerking van bovengenoemde punten.

Subsidie regionale aanpak

Mede door inzet van de VO-raad heeft het kabinet ook subsidie beschikbaar gesteld waarmee scholen samen met partners in de regio plannen kunnen maken en uitvoeren om het lerarentekort terug te dringen. De VO-raad is blij met deze maatregel en roept scholen op hiermee aan de slag te gaan.

Landelijke tafel

Daarnaast is een landelijke tafel ingesteld, waar lessen en knelpunten uit de regionale aanpak worden gedeeld en waar belemmeringen op landelijk niveau kunnen worden aangepakt. De VO-raad neemt deel aan deze tafel en zal hierin de belangen van scholen laten horen en vertegenwoordigen.