Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Opleiding & professionalisering leraren
Het terugdringen van het lerarentekort – zodat voldoende goede leraren voor vo-scholen beschikbaar komen en blijven – is een prioriteit voor de VO-raad. In het actieplan ‘Naar een aantrekkelijk leraarsberoep in een sterke sector’ doen we een aantal voorstellen om het leraarsberoep aantrekkelijker te maken, zodat meer talentvolle mensen ervoor kiezen en ook behouden blijven voor het onderwijs. Naast actie vanuit de vo-sector en de lerarenopleidingen, is ook actie vanuit de politiek nodig om deze voorstellen te kunnen realiseren.

De VO-raad pleit er voor om:

  • meer tijd en ruimte te creëren voor leraren om te werken aan hun professionele ontwikkeling en onderwijsontwikkeling. De VO-raad pleit ervoor om scholen gedurende de komende kabinetsperiode per jaar per voltijdsleraar 100 uur extra te geven om op schoolniveau de benodigde tijd en ruimte te creëren. Hiervoor is vanuit het kabinet gedurende 4 jaar maximaal 300 miljoen euro nodig.
  • te investeren in voldoende en afwisselende carrièremogelijkheden voor leraren. De VO-raad wil dat de mogelijkheden voor leraren versterkt worden om zich binnen teams te specialiseren als bijvoorbeeld onderwijsontwikkelaar of onderzoeker en dat er meer mogelijkheden komen voor combinatiebanen.
  • te investeren in samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen met als resultaat een goede doorgaande leerlijn van de opleiding tot leraar, naar de fase als startende leraar en doorlopend in levenslange professionalisering. Hiervoor is een systematische, meer structurele aanpak nodig, waarbij wordt ingezet op een gelijkwaardige samenwerking en gedeeld eigenaarschap tussen lerarenopleidingen en scholen.
  • te investeren in toegankelijke zij-instroomroutes.
  • te investeren in campagnes die jongeren bekend maken met en enthousiast maken over het vak van leraar, zoals ‘Helden voor de klas’.

De VO-raad heeft de afgelopen tijd actief aandacht gevraagd voor deze punten bij de politiek.

Plan van aanpak OCW

Op 24 februari 2017 hebben de bewindslieden van OCW een plan van aanpak naar de Tweede Kamer gestuurd, met daarin 5 oplossingsrichtingen voor het terugdringen van het lerarentekort. De VO-raad is positief over dit plan, dat goed aansluit bij zijn eigen actieplan. Zaak is nu dat de plannen de komende periode op een goede manier verder uitgewerkt en geconcretiseerd worden door OCW, de sociale partners, lerarenopleidingen en regionale partners. Er zullen investeringen nodig zijn om de maatregelen te laten slagen. De VO-raad hoopt dat het kabinet hier snel werk van maakt.

De plannen van OCW gaan vooral over de korte termijn, maar de VO-raad vindt dat ook gekeken moet worden naar ontwikkelingen op de langere termijn. Veel scholen zijn bezig met ontwikkelingen op het gebied van curriculumopbouw, onderwijsconcepten, leermethoden, schooltijden en groepssamenstelling. De VO-raad pleit ervoor deze ontwikkelingen mee te nemen in de prognoses van het lerarentekort en de aanpak hiervan.