Praktijk & ondersteuning

In 2017 is het Expertisepunt LOB VO-MBO gestart. Het volgt de 'Stimuleringsprojecten LOB in het VO en het MBO' op en maakt gebruik van de projectopbrengsten en ervaringen die daar zijn opgedaan

Het Expertisepunt LOB VO-MBO opereert sectoroverstijgend en zorgt voor de verdere verbetering van de loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) van leerlingen op scholen. De focus van het project ligt op:

  • Kwaliteitsontwikkeling van LOB in het vo en mbo (bredere implementatie en kwaliteitsborging)
  • Kwaliteitsontwikkeling van LOB op de overgangen, met name vmbo-mbo

Het expertisepunt speelt in op de drie actielijnen LOB van het ministerie van OCW die in de kamerbrief van 28 september 2016 staan:

  • Deskundige LOB
  • Betere samenwerking bij de onderwijsovergangen
  • Betere informatie over het beroepenveld en vervolgonderwijs.

Het project is een gezamenlijke ambitie van de VO-raad en MBO Raad en wordt gefinancierd door het ministerie van OCW. De looptijd is van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2019.

Alle beschikbare informatie over LOB is vanaf nu op een nieuwe website beschikbaar, inclusief de LOB-scan. Met deze scan kunnen vo-scholen in één oogopslag de huidige stand van zaken binnen de eigen school toetsen.

Voor meer informatie kunnen scholen terecht bij Marleen van de Wiel, projectleider van het Expertisepunt LOB VO-MBO: m.vandewiel@mbodiensten.nl. Hier vindt u een lijst met de regio-contactpersonen van het Expertisepunt.

Stimuleringsproject LOB VO 2009-2014

In het voortgezet onderwijs functioneerde het project Stimulering LOB tussen 2009 en 2014 als aanjager om LOB bij de scholen op de kaart te zetten. Veel scholen hebben geparticipeerd in een van de deelprojecten – bijvoorbeeld LOBOTS, de online leergang, bijeenkomsten over doorstroomcijfers, etc. – van het project Stimulering LOB. Zodoende hebben de scholen ook een bijdrage geleverd aan de kwaliteitsslag rond LOB.

Enkele producten die tijdens de looptijd van het stimuleringsproject ontwikkeld zijn:

  • De Loopbaanbox: een praktisch instrument vol hulpmiddelen en achtergrondinformatie om LOB een passende plek te geven binnen uw onderwijsorganisatie.
  • Help mee bij LOB: voor het betrekken van ouders bij de loopbaanoriëntatie en -begeleiding van hun kind(eren).
  • Online leergang LOB: de Online Leergang LOB is een gezamenlijk project van de NVS-NVL en de VvSL. De Leergang is ontwikkeld in het kader van het project Stimulering LOB van de VO-Raad en is door beide decanenverenigingen overgenomen. De Leergang is gericht op visie- en beleidsontwikkeling op het gebied van LOB. Via de modules werk je toe naar het beoogde eindproduct: een visiedocument met een integraal plan van aanpak voor LOB op de eigen school.