Standpunt & lobby

Het vergroten van de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep is een belangrijke ambitie. De VO-raad vindt dat leraren de ruimte moeten krijgen om zich te blijven ontwikkelen gedurende hun loopbaan. Die loopbaanontwikkeling is geen doel op zich, maar draagt bij aan het werkplezier van leraren en leidt tot expertiseontwikkeling in de school. Daar hebben leerlingen profijt van: goede leraren zorgen voor goed onderwijs.

Standpunt & lobby

De VO-raad zet zich in voor het versterken van de loopbaanmogelijkheden voor leraren. In het  actieplan 'Naar een aantrekkelijk lerarenberoep in een sterke sector' (2016) presenteerden we daarvoor een aantal voorstellen. Met het actieplan wilde de VO-raad de ruimte en tijd van leraren vergroten en de concurrentiekracht van het lerarenberoep hoger op de agenda zetten. Zo vormt de ambitie voor een ‘doorlopende leerlijn’ een belangrijke pijler in het actieplan. Ook pleitte de VO-raad in het actieplan voor investeringen in loopbaanontwikkeling: om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken, zijn meer diversiteit in loopbaanprofielen en ontwikkelmogelijkheden binnen de school wenselijk.

In het kader van het vergroten van de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep is de VO-raad blij met het advies ‘Ruim baan voor leraren’ van de Onderwijsraad. Wij onderschrijven de aanbevelingen uit het rapport, die goed aansluiten op de wensen en behoeften van besturen en scholen in het voortgezet onderwijs, zoals in november 2017 ook door de ALV van de VO-raad is vastgesteld. Het advies van de Onderwijsraad bevestigt de noodzaak om het bevoegdhedenstelsel te actualiseren en het opleiden en professionaliseren van leraren te herijken.

De VO-raad vindt het hoopvol dat de ministers het advies van de Onderwijsraad op hoofdlijnen overnemen. Het rapport biedt een goed vertrekpunt om vervolgstappen te zetten in het anders opleiden van leraren en toe te werken naar een toekomstbestendig bevoegdhedenstelsel, alsook om te kijken hoe de professionaliserings- en loopbaanmogelijkheden voor leraren kunnen worden vergroot. De VO-raad wil het advies van de Onderwijsraad graag samen uitwerken met het ministerie, de lerarenopleidingen, de beroepsgroep leraren en andere partners in het onderwijsveld. 

Het is ten slotte ook relevant dat schoolbesturen zelf werk maken van het ondersteunen van loopbaanontwikkeling, bijvoorbeeld via hun strategisch personeelsbeleid. Strategisch personeelsbeleid (gekoppeld aan school- en onderwijsontwikkeling) is cruciaal voor een doorlopende leerlijn. We vinden het belangrijk dat besturen daarbij, samen met lerarenopleidingen in de regio, vormgeven aan een doorlopende leerlijn voor leraren. Binnen veel partnerschappen rond opleiden in de school zijn en worden daarin al goede stappen gezet.

Projectleider Professionalisering van leraren | Begeleiding startende leraren

Nienke Wirtz

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2