Praktijk & ondersteuning


Platform Samen Opleiden & Professionaliseren

Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Het Platform zet in op een doorlopende lijn voor leraren gedurende hun gehele carrière. Op die manier draagt het Platform bij aan het versterken en het vergroten van de aantrekkelijkheid van het beroep van de leraar. Het Platform zet zich daarnaast in voor de versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het voortgezet onderwijs. Ten behoeve daarvan wordt kennisontwikkeling en -uitwisseling georganiseerd, en wordt er voorzien in een makelaarsfunctie richting scholen en lerarenopleidingen. 

Het Platform heeft 11 praktijkvoorbeelden van de doorlopende lijn voor de professionalisering van docenten gebundeld in de publicatie ‘Doorlopend Leren’.  

Beroepsbeeld voor de leraar  

De ontwikkelingsmogelijkheden van het beroep leraar meer zichtbaar maken en zo de aantrekkelijkheid van het vak versterken. Dat is de leidende gedachte achter de eind 2017 verschenen publicatie 'Een beroepsbeeld voor de leraar: over ontwikkelrichtingen en groei van leraren in het onderwijs'

Het beroepsbeeld schetst vier domeinen waarop een leraar zich verder kan ontwikkelen: 

  • het ondersteunen van leren van leerlingen; 

  • het ontwikkelen van onderwijs; 

  • het organiseren van onderwijs; 

  • het ondersteunen van het leren van collega’s. 

Het beroepsbeeld biedt de sector handvatten om gezamenlijk verdere stappen te zetten bij het versterken en aantrekkelijker maken van het beroep van leraar, zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau (scholen en besturen). 

De afgelopen jaren zijn in het voortgezet onderwijs en andere onderwijssectoren diverse initiatieven ontplooid om de (loopbaan)ontwikkeling van leraren mogelijk te maken en te stimuleren. In 2020 is het verdiepende drieluik ‘Leraar: een professie met perspectief’ verschenen, waarin 60 auteurs in 30 hoofdstukken bij elkaar brengen wat bekend is uit onderzoek rond loopbaanontwikkeling voor leraren. Het drieluik biedt tevens praktische handreikingen voor leraren, scholen, besturen en lerarenopleidingen om met elkaar werk te maken van loopbaan- en ontwikkelperspectieven.

Op de website www.beroepsbeeldvoordeleraar.nl vindt u meer informatie over beroepsbeelden en het drieluik. Ook zijn op deze website inspirerende praktijkvoorbeelden, instrumenten en publicaties over loopbaanontwikkeling in het onderwijs verzameld.

Voion 

Op de website van Voion, het Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds voortgezet onderwijs, vindt u diverse themapagina’s met verwijzingen naar inspirerende voorbeelden en bruikbare instrumenten op het gebied van loopbaanbeleid en -ontwikkeling

Voion heeft laten onderzoeken welke rollen leraren vervullen en welke bijdrage die rollen leveren aan hun loopbaanontwikkeling. De onderzoeken gaan in op Daarnaast bevat het onderzoek een inventarisatie van loopbaanopbouw en beleid in enkele andere sectoren en andere landen. Het onderzoek van het Kohnstamm Instituut en de Hogeschool van Amsterdam biedt inzicht in de verschillende rollen die leraren kunnen bekleden in combinatie met hun kerntaak, het lesgeven.  

Het onderzoeksrapport Loopbanen van leraren in het voortgezet onderwijs (2018) biedt besturen, scholen en leraren kennis en inspiratie om  ̶  op een eigen manier en binnen de eigen context  ̶  aan de slag te gaan met het aantrekkelijker inrichten van de werkomgeving en met het vormgeven aan loopbaanontwikkeling voor leraren.  

Loopbaanoriëntatie schoolleiders 

Niet alleen voor leraren, maar ook voor schoolleiders is loopbaanontwikkeling een belangrijk onderwerp. De VO-academie van de VO-raad heeft voor verschillende fasen in de carrière van schoolleiders diverse trajecten en instrumenten die leidinggevenden kunnen helpen bij loopbaanontwikkeling en -oriëntatie. Voor leraren en andere medewerkers in het vo met leiderschapsambities bestaat bijvoorbeeld het traject Oriëntatie op schoolleiderschap, waarbij deelnemers hun kwaliteiten en ambities wat betreft leiddinggeven verkennen.   

Bekijk voor meer informatie over loopbaanleren het katern van de VO-academie. 

Projectleider Professionalisering van leraren | Begeleiding startende leraren

Nienke Wirtz

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2