Wat speelt er?

Scholen werken continu aan de verbetering van het onderwijs en bijna alle scholen bieden een vorm van maatwerk die hoort bij hun eigen visie en ambities. Een passende invulling van onderwijstijd is een goed instrument om het onderwijs verder te verbeteren en aan te laten sluiten bij de visie van de school.

Sinds 1 augustus 2015 kunnen vo-scholen zelf kiezen hoe zij hun onderwijsprogramma inrichten, zolang het vastgestelde gemiddeld aantal uur per opleiding maar wordt gehaald (vmbo: 3700 uur, havo: 4700 uur en vwo: 5700).

Door de focus van het voldoen aan uren onderwijstijd te verleggen naar het programmeren van goed onderwijs kunnen scholen een flexibeler onderwijsprogramma maken en makkelijker maatwerk bieden. Er is daardoor meer ruimte om diverse activiteiten op te nemen in het onderwijsprogramma en mee te laten tellen als onderwijstijd. Denk hierbij aan activiteiten met het vervolgonderwijs, online onderwijs, culturele activiteiten en LOB-activiteiten. Ook biedt het ruimte om onderwijstijd over de leerjaren te spreiden en bijvoorbeeld lesuitval op te vangen. Zoals Monique Vogelzang, Inspecteur-Generaal van de Onderwijsinspectie, zegt: “voldoe je aan de basiskwaliteit, dan is er ontzettend veel ruimte om routes te kiezen en maatwerk te bieden. Het is vooral een organisatievraag hoe je dat met elkaar vormgeeft”. Er is geen beoordelingskader voor onderwijstijd meer. De onderwijsinspectie komt geen uren tellen, ook niet per leerling.

Wat is onderwijstijd?

De term onderwijstijd roept nog steeds veel vragen op. Uitgangspunt is dat scholen nu heel veel ruimte hebben om het onderwijs op hun eigen manier in te vullen, maar om mee te tellen als onderwijstijd volgens de wet, dient een onderwijsactiviteit wel aan bepaalde criteria te voldoen. Het belangrijkste hierbij is dat de activiteit vooraf is bepaald en is goedgekeurd door de MR. Als de school samen met de MR bepaalt dat activiteiten, binnen of buiten de school, onderdeel zijn van het onderwijsprogramma, telt dit mee als onderwijstijd. En de activiteit vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een docent. Die hoeft de activiteit echter niet zelf uit te voeren en hoeft ook niet per se aanwezig te zijn.

De school dient ervoor te zorgen dat iedere leerling een programma kan volgen dat aan de wettelijke urennormen voldoet. Als het in het belang van de leerling is, mag de school voor één of een groep leerlingen afwijken van de norm.

Belangrijke rol medezeggenschapsraad bij bepalen onderwijstijd

De medezeggenschapsraad (MR) heeft een belangrijke rol in dit proces. De MR moet vooraf instemmen met:
- welke soorten onderwijsactiviteiten binnen de onderwijstijd vallen;
- wat het beleid is voor lesuitval (bijvoorbeeld bij ziekte van een leraar);
- op welke dagen de school geen onderwijs verzorgt.

In de CAO VO 2018-2019 is afgesproken dat vanaf 1 augustus 2019 in het takenpakket van de leraar vijftig uur op jaarbasis wordt vrijgespeeld om in te zetten als ontwikkeltijd. In de praktijk kan dit ertoe leiden dat leraren één uur minder les per week gaan geven. Leraren kiezen, in overleg met elkaar en hun leidinggevenden, zelf waar ze de vrijgekomen tijd aan gaan besteden. Leraren(teams) en schoolleiding maken vóór 1 maart 2019 met elkaar een plan over hoe ze de lestaak anders gaan organiseren, zonder dat de onderwijstijd voor leerlingen daalt. Ze kunnen hierbij gebruik maken van het ondersteuningsaanbod vanuit de VO-raad en bonden.

Senior beleidsadviseur eigentijds onderwijs, onderwijstijd, overgang naar ho, internationalisering

Carolien Hueting

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2