Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Onderwijsovergangen
Om een goede en eerlijke overgang voor vmbo gl/tl-leerlingen naar de havo te waarborgen, hebben havo- en vmbo-scholen enkele jaren geleden landelijke afspraken gemaakt over toelatingscriteria, toelatingsbeleid en regionale samenwerking bij de begeleiding van leerlingen die willen doorstromen. Deze afspraken werden vastgelegd in de 'Toelatingscode overstap vmbo naar havo', die gold tussen augustus 2012 en augustus 2016.  

In de code is onder andere afgesproken dat havo-scholen een maximale cijfereis van gemiddeld 6.8 mogen stellen bij de doorstroom van gediplomeerde vmbo-gl/tl-leerlingen. Onderzoek heeft aangetoond dat vmbo-leerlingen die doorstromen naar de havo met een lager gemiddeld eindexamencijfer minder kans hebben op het behalen van het havodiploma vergeleken met ‘reguliere’ havisten, vaker blijven zitten en een grotere kans op voortijdige uitval hebben. Een andere afspraak gaat over het hanteren van dezelfde regels bij het doubleren voor leerlingen afkomstig uit het vmbo als voor leerlingen afkomstig uit 3 havo. Ook is vastgelegd dat scholen op hun website transparant zijn over hun toelatingsbeleid. 

Onafhankelijk onderzoek laat zien dat veel scholen onderdelen van de toelatingscode in hun beleid hebben opgenomen en dat er in vergelijking met het verleden minder hoge eisen worden gesteld aan de toelating op de havo. Ook wordt er lokaal en regionaal meer samengewerkt tussen vmbo en havo om de begeleiding van leerlingen en de inhoudelijke aansluiting te verbeteren.

Van code naar doorstroomrecht

Onder scholen kunnen de afspraken in de toelatingscode (ook na 1 augustus 2016) op draagvlak rekenen. De politiek heeft echter een andere koers gekozen. In 2015 en 2016 sprak de Tweede Kamer de wens uit om leerlingen met een vmbo-tl en vmbo-gl-diploma het wettelijke recht te geven om zonder extra toelatingseisen door te stromen naar de havo.

In januari 2017 heeft staatssecretaris Dekker de Kamer in een brief geïnformeerd hoe hij uitvoering wil geven aan deze wens. Hij wil dat vmbo-leerlingen met ingang van het schooljaar 2019-2020 zonder extra voorwaarden kunnen doorstromen naar de havo, als zij in ten minste één extra algemeen vormend vak op het vmbo eindexamen hebben gedaan. Ook wordt wettelijk vastgelegd dat scholen vmbo-leerlingen die naar de havo doorstromen niet mogen verbieden te doubleren. Daarnaast wil Dekker de komende jaren werken aan een betere aansluiting van de lesprogramma’s van de algemeen vormende vakken voor vmbo gl/tl en havo.

De VO-raad is kritisch over het voorstel van staatssecretaris Dekker. Zie ook de pagina 'Standpunt & lobby'.

Overgangsfase

Op dit moment werkt het ministerie van OCW aan een wetsvoorstel waarin de plannen van staatssecretaris Dekker worden uitgewerkt.

Nu de toelatingscode sinds 1 augustus 2016 niet meer van kracht is en een doorstroomrecht nog niet wettelijk is geregeld, geldt een overgangssituatie waarin scholen hun eigen toelatingsbeleid kunnen bepalen. Veel scholen hebben echter aangegeven het niet wenselijk te vinden om nu terug te keren naar de situatie van voor de toelatingscode, toen havo-scholen verschillende toelatingseisen hanteerden voor vmbo’ers.

Senior beleidsadviseur curriculum, nieuwe leerweg vmbo, overgang vmbo-havo

Ilonka Lourenz

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2