Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Onderwijsovergangen
Jaarlijks maken duizenden basisschoolleerlingen de overstap naar het voortgezet onderwijs. Bij de overgang van het po naar het vo is het van belang dat een leerling op een passende plek terechtkomt, de leerling een warme overdracht heeft en dat er een doorlopende leer- en ontwikkellijn gerealiseerd wordt, zodat de overgang soepel verloopt voor zowel de leerling als de scholen.

Wet Eindtoetsing PO

Vanaf schooljaar 2015/2016 moeten leerlingen in groep acht vanwege de Wet Eindtoetsing PO een verplichte eindtoets maken nádat hun basisschool het schooladvies heeft gegeven. Als de score hoger uitvalt dan het advies, moet de school verplicht het advies heroverwegen. De aanpassing van het schooladvies kan leiden tot een andere schoolkeuze, waardoor het van belang is dat het definitieve advies zo snel mogelijk wordt gegeven.

De eindtoets verving de (niet verplichte) Citotoets. Scholen kunnen alleen de centrale eindtoets of een andere door de minister toegelaten eindtoets afnemen. Plaatsing in het voortgezet onderwijs gebeurt alleen op basis van het schooladvies dat basisscholen voor 1 maart aan alle leerlingen verstrekken.

Evaluatie wet

Bij het invoeren van de wet in 2014 is bepaald dat deze na vier jaar geëvalueerd wordt. Begin 2019 wordt de evaluatie afgerond, waarna de Tweede Kamer in het voorjaar van 2019 wordt geïnformeerd over de doeltreffendheid en de effecten van de wet in de praktijk. Dan zal er ook duidelijkheid komen over het eventueel verplaatsen van het afnamemoment van de eindtoets naar de periode vóór het afgeven van het schooladvies, zoals is opgenomen in het regeerakkoord. 

Regionale verschillen

Uit de Kamerbrief van minister Slob blijkt dat er verschillen zijn tussen regio’s als het gaat om de hoogte van schooladviezen en het aandeel heroverwegingen en bijstellingen. In niet-stedelijke gebieden moet vaker worden heroverwogen, omdat de toetsadviezen in deze gebieden vaak hoger zijn dan het schooladvies. Toch wordt er relatief weinig bijgesteld. In stedelijke gebieden is dit andersom: de schooladviezen zijn relatief hoog, er hoeft minder vaak te worden heroverwogen en als dit het geval is, wordt het advies vaker bijgesteld. Mogelijke oorzaken die worden genoemd zijn het beperktere aanbod van vo-scholen of een minder ambitieuze leercultuur in bepaalde regio’s. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaken van de verschillen. Dit onderzoek wordt ook meegenomen bij de evaluatie van de Wet Eindtoetsing PO.

Gevolgen voor het speciaal (basis)onderwijs

Het afnemen van de eindtoets is vanaf het schooljaar 2019-2020 ook verplicht voor leerlingen in het s(b)o. De eindtoetsen zijn te maken door leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Wel kan er ontheffing verleend worden aan zeer moeilijk lerende leerlingen, meervoudig gehandicapte leerlingen en leerlingen die vier jaar of korter in Nederland zijn. De so- en sbo-scholen zijn vrij in hun keuze voor een bepaalde (door de minister toegelaten) eindtoets. 

Beleidsadviseur kansengelijkheid, onderwijs aan nieuwkomers, ouderbetrokkenheid, overgang po-vo

Ankie Hermans

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2