Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Onderwijsovergangen
Jaarlijks maken duizenden basisschoolleerlingen de overstap naar het voortgezet onderwijs. Bij deze overgang is het van belang dat de leerlingen op een passende plek terechtkomen, dat ze een warme overdracht hebben en dat er een doorlopende leer- en ontwikkellijn gerealiseerd wordt, zodat de overgang soepel verloopt voor zowel de leerling als de scholen.

Wet Eindtoetsing PO

Met de Wet Eindtoetsing PO - ingevoerd in het schooljaar 2015-2016 - is het schooladvies leidend geworden voor plaatsing in het vo. Plaatsing gebeurt op basis van het schooladvies dat basisscholen voor 1 maart aan alle leerlingen verstrekken.

Leerlingen maken nog wel een verplichte eindtoets tussen half april en half mei, dus nádat hun basisschool het schooladvies heeft gegeven. Als de eindtoetsscore hoger uitvalt dan het schooladvies, moet de school verplicht het advies heroverwegen. Of het advies wel of niet wordt bijgesteld, is aan de basisschool.

De eindtoets verving de (destijds niet verplichte) Citotoets. Scholen kunnen alleen de centrale eindtoets of een andere door de minister toegelaten eindtoets afnemen.

Evaluatie wet

In het voorjaar van 2019 is de Wet Eindtoetsing PO geëvalueerd. Op basis hiervan heeft minister Slob een aantal voorstellen gedaan. Zo wil hij de afname van de eindtoets vervroegen naar de eerste helft van maart, direct na het afgeven van het schooladvies. Dit moet voorkomen dat kinderen bij een tegenvallend schooladvies naar extra toetstrainingen worden gestuurd, hetgeen kansenongelijkheid kan vergroten. Ook wordt er één landelijk moment vastgesteld waarop alle leerlingen zich tegelijkertijd inschrijven op het vo, zodat er geen leerlingen door een later bijgesteld advies buiten de boot vallen. De minister heeft aangegeven dat - 'bij voortvarende besluitvorming' - de nieuwe regelgeving kan gaan gelden vanaf schooljaar 2021-2022. Lees meer in het nieuwsbericht hierover.

Eindtoets in het speciaal (basis)onderwijs

Het afnemen van de eindtoets is vanaf het schooljaar 2019-2020 ook verplicht voor leerlingen in het s(b)o. De eindtoetsen zijn te maken door leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Wel kan er ontheffing verleend worden aan zeer moeilijk lerende leerlingen, meervoudig gehandicapte leerlingen en leerlingen die vier jaar of korter in Nederland zijn. De so- en sbo-scholen zijn vrij in hun keuze voor een bepaalde (door de minister toegelaten) eindtoets. 

Beleidsadviseur kansengelijkheid, onderwijs aan nieuwkomers, ouderbetrokkenheid, overgang po-vo

Ankie Hermans

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2