Standpunt & lobby

De VO-raad ziet het nieuwe onderwijsresultatenmodel als een verbetering ten opzichte van het oude model, maar ziet het ook nadrukkelijk als een tussenoplossing. In de toekomst moet ons inziens tot een model worden gekomen dat beter tegemoetkomt aan de opdracht van scholen om leerlingen meer maatwerk en kansen te bieden.

De VO-raad heeft steeds gepleit voor aanpassing van het oude opbrengstenmodel, en heeft hiertoe samen met de Onderwijsinspectie een werkgroep ingericht. We zijn tevreden over hoe onze input uiteindelijk is verwerkt in het nieuwe onderwijsresultatenmodel. Het nieuwe model komt tegemoet aan een aantal bezwaren die al langer in het veld leefden, zoals de relatieve normering en de ongewenste sturing die er vanuit de indicator ‘verschil CE-SE’ uitging. Ook doet het nieuwe model meer recht aan de inspanningen van scholen om leerlingen met een gemengd schooladvies kansen te bieden.

Bieden van kansen meer honoreren

Wel ziet de VO-raad dit onderwijsresultatenmodel als een tussenoplossing. Een belangrijke berekeningsgrondslag van dit model is dat leerlingen binnen de tijd die ervoor staat hun studieloopbaan doorlopen. De VO-raad vindt dat het model het bieden van maatwerk en kansen meer zou moeten stimuleren en honoreren. Staatssecretaris Dekker heeft op 1 juni 2016 toegezegd dat hij laat onderzoeken op welke wijze scholen hiervoor beloond kunnen worden. De VO-raad zal aan dit onderzoek meewerken.

Ook blijft het basisschooladvies in het nieuwe model een belangrijk ijkpunt voor het bepalen van het onderbouwrendement in de voortgezet onderwijs. Vo-scholen blijven zo afhankelijk van de kwaliteit van dit advies, dat geen hard ‘objectief’ gegeven is. De totstandkoming van het advies is onderhevig aan diverse invloeden en factoren zoals druk van ouders, regionale afspraken over de totstandkoming van het advies en de (gewijzigde) rol van de eindtoets bij het bepalen van het advies. Daarbij speelt dat onbekendheid in het basisonderwijs met de fijnmazige structuur van vmbo-leerwegen een goede advisering bemoeilijkt.