Wat speelt er?

De uitval onder startende leraren is groot. Er zijn tal van oorzaken te noemen voor deze uitval, maar zeker is dat effectieve begeleidingstrajecten voor startende leraren bijdragen aan een reductie van die uitval. Het opleiden en begeleiden van nieuwe leraren is dan ook een belangrijke maatschappelijke opdracht voor schoolbesturen en scholen.

In het licht van het huidige lerarentekort en de vergrijzing van de beroepsgroep is het essentieel om leraren te binden en te behouden voor de sector en zo veel als mogelijk voortijdige uitval van startende leraren te voorkomen. Daarnaast draagt een optimale ondersteuning en begeleiding in die eerste jaren voor de klas of op een nieuwe school bij aan de verdere professionalisering van de leraar.

In het laatste Sectorakkoord VO, dat inmiddels is afgelopen, spraken schoolbesturen af dat startende leraren een effectief inwerk- en begeleidingsprogramma volgen, als onderdeel van hun strategisch personeelsbeleid. Hoewel er een positieve beweging merkbaar is, is op het vlak van begeleiding startende leraren een extra inspanning nodig, zo biedt niet elke school een meerjarig traject aan en blijft de begeleiding vaak beperkt tot intervisie en enculturatie. De middelen vanuit de afhechting van het Sectorakkoord kunnen een impuls geven aan de invulling van de begeleiding van startende leraren.

De begeleiding van startende leraren maakt onderdeel uit van een doorlopende lijn voor leraren (samen opleiden – begeleiding van startende leraren – voortgezette professionalisering). Het Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie geeft richtlijnen voor het vormgeven van begeleidingsarrangementen door partnerschappen Samen opleiden & Professionaliseren. 

Extra middelen voor begeleiding startende leraren

Het kabinet stelt in zowel 2021 als 2022 88 miljoen euro beschikbaar – afkomstig uit het afgehechte Sectorakkoord VO -  om het strategisch personeelsbeleid op scholen te versterken. Schoolbesturen kunnen deze middelen deels specifiek inzetten voor het verbeteren van de begeleiding van startende leraren; een belangrijke ambitie uit het sectorakkoord. De VO-raad heeft een stappenplan gemaakt voor scholen – inclusief achterliggende informatie en tips – om hier concreet mee aan de slag te gaan.