Wat speelt er?

Iedereen in Nederland die bevoegd is om les te geven kan zich leraar noemen. De toenemende aandacht voor verdere professionalisering van leraren heeft ertoe geleid dat er voor leraren, net als bijvoorbeeld advocaten, huisartsen, psychologen en accountants, een eigen beroepsregistratie werd ontwikkeld. De registratie bij de eigen beroepsgroep is bedoeld als een middel om uitdrukking te geven aan de eigen professionaliteit. Leraren kunnen met dit register laten zien dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun kwaliteit en professionele ontwikkeling.

Het lerarenregister in de ijskast

Door het ontbreken van draagvlak besloot de regering begin 2019  om de invoering van het verplichte lerarenregister in de ijskast te zetten gedurende het Kabinet Rutte-III. Volgens de ministers Slob en Van Engelshoven was het lerarenregister te veel een doel op zich geworden, terwijl het juist bedoeld was als een middel om de beroepsgroep te versterken. 

Leraren worden niet meer verplicht om zich in te schrijven in het lerarenregister. Het register blijft onder de naam van lerarenportfolio beschikbaar voor leraren die daar hun portfolio in hebben opgeslagen. 

Het in de ijskast zetten van het lerarenregister betekent niet dat de Wet Beroep leraar en lerarenregister van tafel is. De wettelijke plichten blijven bestaan. Zo moeten schoolbesturen de gegevens aanleveren van hun leraren voor het lerarenportfolio (voorheen lerarenregister). Schoolbesturen hebben de keuze uit twee mogelijkheden: 

  • óf zij houden de bekwaamheidsdossiers voor hun leraren actief bij; 

  • óf zij leveren de gegevens aan bij het lerarenportfolio (voorheen lerarenregister) én stimuleren de leraren om het lerarenportfolio in te vullen.

Beroepsgroep leraren

Sinds de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel is er veel gebeurd rondom het lerarenregister. Bij leraren, schoolleiders en besturen, maar ook in de Tweede Kamer, leefden grote zorgen over de manier waarop aan het lerarenregister invulling zou worden gegeven. In essentie ontbrak het aan draagvlak voor het register onder de beroepsgroep en in het onderwijsveld. 

Het bestuur van de toenmalige Onderwijscoöperatie (OC) – de coöperatie van beroepsorganisaties van leraren en ander onderwijspersoneel en die namens de leraren de inhoud van het register zou bepalen – besloot in mei 2018 zichzelf op te heffen na het mislukken van de opdracht om het lerarenregister draagvlak te geven. In reactie daarop focust minister Slob op een stevige, representatieve beroepsgroep-organisatie die van onderop tot stand komt.  

De minister vroeg Alexander Rinnooy Kan om hem hierover te adviseren. Rinnooy Kan kwam met een procesvoorstel waarbij als vertrekpunt het organiseren van de professionele ontwikkeling was gekozen. Hij pleitte ervoor om leraren zelf het voortouw te geven bij de beroepsgroepvorming en professionele ontwikkeling. In de Kamerbrief van 16 januari 2019 en die op 7 maart 2019 onderschrijven de bewindslieden van OCW het advies.  

Wet beroep leraar en lerarenregister

Op 1 augustus 2017 trad de Wet Beroep leraar en lerarenregister in werking. De wet regelt dat het lerarenregister per 1 augustus 2018 gefaseerd zou worden ingevoerd. Andere onderdelen van de wet – zoals de zeggenschap van de leraar in de school, het professioneel statuut en de professionele standaard – waren al op 1 augustus 2017 in werking getreden.  

Deugdelijkheidseisen professionaliteit en strategisch personeelsbeleid

In de Kamerbrieven (16 januari en 7 maart 2019) kondigen de bewindslieden aan eisen in de wet op te willen nemen met betrekking tot strategisch personeelsbeleid en professionalisering. De ministers willen schoolbesturen verplichten om jaarlijks verantwoording af te leggen over het strategisch personeelsbeleid en over professionalisering en het bekwaamheidsonderhoud van leraren. De Inspectie van het Onderwijs kan op basis hiervan toezicht houden op de professionaliteit en de kwaliteit van het personeelsbeleid van scholen. 

Beleidsadviseur goed bestuur, leerlingbetrokkenheid, (bevoegdheid) leraren

Dennis van Velzen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2