Wat speelt er?

In het voortgezet onderwijs is al geruime tijd sprake van een lerarentekort, met name voor de vakken informatica, scheikunde, natuurkunde, Duits, klassieke talen, Frans en wiskunde. De komende jaren gaan veel leraren met pensioen en is de instroom in de lerarenopleidingen naar verwachting niet voldoende om deze vacatures op te vullen. Daardoor zal het lerarentekort in het vo waarschijnlijk nog toenemen.

Lerarentekort VO in cijfers

In het voortgezet onderwijs werken 75.000 personen als leraar. Bijna twee derde hiervan heeft een aanstelling van meer dan 0,8 fte en een op de twaalf heeft een baan van 0,5 fte of minder. In de meest recente arbeidsmarktramingen (december 2019) wordt - uitgaande van de verwachte uitstroom en de mogelijke instroom aan leraren en bij gelijk blijvende omstandigheden voor het schooljaar 2024/25 - een tekort verwacht van 1.300 fte aan leraren. De verwachting is dat de tekorten over tien jaar nog hoger oplopen, tot een tekort in 2029 van ruim 1.600 fte. Dit tekort zal zich voor het grootste deel concentreren bij de tekortvakken wiskunde, natuurkunde, Duits, Frans, scheikunde, klassieke talen en informatica.

Zie voor de regionale cijfers de regionale arbeidsmarktramingen die in opdracht van het ministerie van OCW zijn opgesteld door CentERdata.

Voldoende goede leraren cruciaal voor sector

Sinds 2012 daalt het aantal afgestudeerden van eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen. Steeds vaker moeten besturen en scholen grijpen naar noodoplossingen. Zo is duidelijk te zien dat, ondanks een afname van het percentage onbevoegd gegeven lessen, het hoogste percentage onbevoegd gegeven lessen zich voordoet in de tekortvakken. Dit betreft voor de vakken natuurkunde/ scheikunde 8,3% van het totaal aantal lessen per vak, voor wiskunde 8,0% en techniek 7,7%. Daarnaast zien we dat de inzet van personeel via detacheringsbureaus de afgelopen jaren gestegen. In 2012 was de inzet 2,2% van het totale bedrag aan personele kosten, in 2017 was dit 3,7%. Dergelijke noodgrepen komen de kwaliteit van het onderwijs niet altijd ten goede. Voor de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs is het cruciaal dat scholen blijvend kunnen beschikken over voldoende goed opgeleide, bevoegde leraren. 

Het lerarentekort is daarom een belangrijk aandachtspunt binnen de sector, politiek en samenleving. De afgelopen jaren zijn diverse initiatieven gestart om meer talentvolle mensen enthousiast te maken voor het lerarenberoep en om leraren voor het onderwijs te behouden, onder meer in het kader van het Plan van aanpak lerarentekort van het ministerie.

In mei 2018 concludeerde de Onderwijsraad echter dat de tot dan toe genomen maatregelen onvoldoende effect hadden. In een eerste kabinetsreactie hierop werden weinig extra maatregelen aangekondigd en ging het bij de voorgestelde plannen vooral om ‘pleisters plakken’ (bijvoorbeeld voorstel voor verhoging deeltijdfactor). Eind 2018 veranderde het kabinet echter van koers, na kritische reacties van onder meer de VO-raad. De VO-raad pleit - mede op basis van een uitspraak van zijn ALV - voor meer structurele maatregelen, gericht op onder meer het versterken van de opleiding en begeleiding van leraren, het creëren van alternatieve en flexibele leerroutes naar het leraarschap, meer ontwikkel- en carrièremogelijkheden en professionele ruimte voor zittende leraren en het aanboren van nieuwe doelgroepen. 

In lijn hiermee kondigden de bewindspersonen in een brief begin 2019 een aantal maatregelen aan. De belangrijkste op landelijk niveau: 

  • werken aan de uitwerking van een vernieuwd bevoegdhedenstelsel vo;

  • samen opleiden en professionaliseren (samenwerking scholen en lerarenopleidingen) wordt verheven tot norm bij het opleiden van leraren;

  • inzetten op het versterken van strategisch personeelsbeleid, als belangrijke verantwoordelijkheid van scholen;

  • verhoging van het budget subsidieregeling zij-instroom in 2018 en 2019 met telkens 4 miljoen;

  • verkennen van denkrichtingen rond een ‘eigentijdse kijk op leraarschap’, zoals verwoord in het rapport ‘Ruim baan voor de leraar’ van de Onderwijsraad.

Daarnaast maakten de bewindslieden bekend extra budget vrij te maken waarmee scholen samen met partners in de regio zelf aan de slag kunnen om het lerarentekort terug te dringen. Zestien regio’s hebben een reeds gehonoreerde aanvraag ingediend (september 2019) en gaan aan de slag met projecten om het lerarentekort regio-specifiek terug te dringen. Schoolbesturen kunnen van 1 februari tot en met 1 maart 2020 weer subsidie aanvragen voor schooljaar 2020-2021 en 2021-2020.

Om breder uit te dragen hoe mooi en veelzijdig werken in het onderwijs is, lanceert het ministerie van OCW februari 2020 de campagne ‘Werken in het onderwijs. De baan van het leven’ gelanceerd. Middelpunt van deze campagne is de website debaanvanhetleven.nl. Hier vertellen leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en ondersteunend personeel hun positieve verhalen over het werken in het onderwijs.

Op landelijk niveau is een overlegtafel opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van de schoolbesturen, lerarenopleidingen, het onderwijspersoneel en minister Slob. Doel van deze tafel is om te inventariseren waar nog (regionale) knelpunten liggen als het gaat om het terugdringen van het lerarentekort en hoe deze knelpunten op landelijk niveau kunnen worden weggenomen.