Praktijk & ondersteuning

Uit het monitoronderzoek van VOION naar de stand van zaken van lestaakreductie en ontwikkeltijd blijkt dat ongeveer 40% van de bevraagde scholen in het voortgezet onderwijs begin april 2019 een plan gereed had voor lestaakreductie en ontwikkeltijd. Bij ongeveer de helft is het plan nog in voorbereiding en bij 7% van de scholen lukt het (vooralsnog) niet om tot een plan te komen. Van de scholen die hebben aangegeven dat het plan nog in voorbereiding is, verwachten zo’n zeven op de tien dat het plan alsnog binnen drie maanden gereed is.

Schoolleiders, schoolbestuurders, leraren en medezeggenschapsraden die uitvoering willen geven aan de gemaakte cao-afspraken rond ontwikkeltijd voor leraren of anders willen werken aan meer ontwikkeltijd voor leraren kunnen hierbij gebruikmaken van ondersteuning vanuit de VO-raad en vakbonden en -verenigingen.

Informatie en inspiratie

In het online dossier 'Meer ontwikkeltijd' op de website van Voion zijn onder meer informatie, instrumenten, handreikingen en inspiratie in de vorm van goede voorbeelden te vinden. Hierbij is er aandacht voor diverse mogelijkheden om tot lestaakreductie en meer ontwikkeltijd voor leraren te komen, zoals ‘anders organiseren’, het schrappen van onnodige regels en administratieve taken en het beter benutten van de verruimde 'Wet op de onderwijstijd'.

De catalogus ‘Anders organiseren als oplossing voor het lerarentekort’ biedt scholen voorbeelden van anders georganiseerd onderwijs. Het onderzoek ‘Anders Organiseren? Teamwork!’, uitgevoerd door VOION in opdracht van de sociale partners, geeft weer welke succesfactoren een rol spelen bij het succesvol doorvoeren van vernieuwing. Zie de themapagina Anders organiseren voor meer informatie.

Van 29 oktober tot 2 november 2018 was het de ‘Week van de ontwikkeltijd’. In deze week vond onder meer een webinar plaats, waarin informatie, tips en handvatten werden gedeeld en een aantal scholen vertelde over ervaringen met het realiseren van meer ontwikkeltijd voor leraren.

Vraagbaak

Voion biedt een digitale helpdesk waar u terecht kunt met uw vragen rond (het realiseren van) ontwikkeltijd.

Beleidsadviseur goed bestuur, leerlingbetrokkenheid, (bevoegdheid) leraren

Dennis van Velzen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2