Standpunten & lobby

Er is meer ruimte nodig voor ontwikkeltijd zodat scholen en leraren -meer dan nu- onderwijs zelf gaan ontwikkelen. De VO-raad blijft zich samen met vakbonden en -verenigingen inzetten om het kabinet ervan te overtuigen dat een extra investering noodzakelijk is om voldoende ontwikkeltijd voor leraren te kunnen realiseren.

In de onderhandelingen met de bonden over een nieuwe CAO VO waren het verminderen van de werkdruk en het realiseren van meer ontwikkeltijd voor leraren een prioriteit voor de VO-raad. Met de gemaakte afspraken hierover in de CAO VO 2018-2019 is een belangrijke eerste stap gezet op dit punt. Scholen zijn nu zelf aan zet om hier verder mee aan de slag te gaan.

Monitoronderzoek van Voion – in opdracht van de sociale partners – heeft laten zien dat de sector op dit punt ook aanzienlijke stappen heeft gezet.

Echter, een investering van de overheid blijft noodzakelijk om meer ontwikkeltijd voor leraren te kunnen realiseren. In het actieplan ‘Naar een aantrekkelijk leraarsberoep in een sterke sector’ uit 2016 pleitte de VO-raad al voor het realiseren van honderd uur ontwikkeltijd per jaar voor leraren ten koste van honderd uur lestijd (hetgeen overeenkomt met twee uur lestijd per week). Hiervoor is vanuit het kabinet structureel 250 miljoen euro nodig.

Ook in de brief aan de Tweede Kamer van 31 oktober 2017 heeft de VO-raad gepleit voor structurele investeringen om de werkdruk voor leraren te verlagen en meer tijd te creëren voor het werken aan de professionele ontwikkeling van leraren en onderwijsontwikkeling. Ondanks de afspraken en goede eerste stappen die het veld zelf heeft gezet – middels de gemaakte cao-afspraken – blijven additionele investeringen noodzakelijk.

Beleidsadviseur goed bestuur, leerlingbetrokkenheid, (bevoegdheid) leraren

Dennis van Velzen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2