Standpunt & lobby

De VO-raad is blij dat met de invoering van kwartaalbekostiging voor het onderwijs aan nieuwkomers de basisbekostiging voor scholen op dit vlak op orde is. Deze regeling geeft scholen de financiële mogelijkheid om het onderwijs aan nieuwkomers op een goede manier in te richten.

Er blijven echter belangrijke aandachtspunten bestaan. Zo is voor de jaren 2018 tot 2021 minder begroot dan voor het jaar 2015. De VO-raad acht dit niet verstandig, gezien de grilligheid van de vluchtelingenstromen. Scholen kunnen in de toekomst weer te maken krijgen met een grote nieuwe instroom en er dient dan voldoende geld beschikbaar te zijn om hen goed onderwijs te kunnen bieden. De VO-raad pleit ervoor om de instroom doorlopend te monitoren en de begroting uit algemene middelen op te hogen naar het niveau dat nodig is om de nieuwkomers goed onderwijs te bieden. 

Daarnaast ziet de VO-raad dat samenwerkingsverbanden passend onderwijs in de knel komen, onder andere omdat hun bekostiging is vastgesteld in de jaren voor de verhoogde instroom van nieuwkomersleerlingen vanaf 2015.

Tenslotte blijkt dat zich diverse problemen voordoen naar aanleiding van de wijziging van de 'Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo' per 1 april 2019. De VO-raad en LOWAN hebben meermaals bij OCW aangedrongen op duidelijkheid en pleiten voor een goede oplossing voor alle scholen die problemen ervaren.

Personeel

De VO-raad vindt het belangrijk dat voor scholen voldoende leraren beschikbaar zijn die over de benodigde specifieke kennis en vaardigheden beschikken om les te kunnen geven aan nieuwkomers. We pleiten er daarom voor om:

  • meer aandacht te besteden aan onderwijs aan nieuwkomers binnen de reguliere lerarenopleidingen;
  • een groter en beter aanbod aan specialistische ho- en wo-opleidingen ‘onderwijs aan nieuwkomers’ te ontwikkelen;
  • het mogelijk te maken dat leraren de Lerarenbeurs inzetten om zich te bekwamen in het lesgeven aan nieuwkomers;
  • ook voor het reguliere vo mensen te scholen in NT2. Elke school zou expertise op dit terrein uit moeten bouwen.

Eerder hebben we in overleg met het ministerie van OCW gerealiseerd dat leraren met een pabo-diploma en een NT2-aantekening bevoegd zijn om les te geven in het ISK-onderwijs

WWZ
Scholen willen leraren tijdelijk kunnen blijven inzetten voor het onderwijs aan nieuwkomers, aangezien het aantal leerlingen sterk kan fluctueren. Eerder liepen ze hierbij echter tegen de Wet werk en zekerheid (WWZ) aan. Met de invoering van deze WWZ is de ketenregeling aangepast: een dienstverband voor bepaalde tijd kan voor ten hoogste twee jaar en maximaal drie keer verlengd worden.

In juni 2016 heeft de VO-raad daarom met de bonden afgesproken om de ketenbepaling voor deze doelgroep op te rekken (zie de CAO VO 2016-2017, artikel 9.a.4/9.b.4 en 9.a.5/9.b.5). In de CAO VO 2018-2019 is deze bepaling gecontinueerd.

Senior beleidsadviseur kansengelijkheid, onderwijs aan nieuwkomers, overgang po-vo

Ankie Hermans

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2