Wat speelt er?

Door de aanhoudende coronapandemie is examenjaar 2021 wederom geen normaal jaar; ook dit jaar is er in verband met de coronamaatregelen een aantal wijzigingen in de examinering. Op de langere termijn blijft daarnaast de kwaliteitsborging van de schoolexamens een aandachtspunt.

Examenjaar 2021 

Eind vorig jaar, nagenoeg tegelijkertijd met de aankondiging van een nieuwe lockdown, besloot de minister tot een aantal aanpassingen van de examens. Toen duidelijk werd dat de nieuwe lockdown verlengd zou worden, werd de roep om verdere aanpassingen luider. De minister besloot daarop tot extra wijzigingen in het Examenbesluit 2021. 
 
Kern Examenbesluit 2021
De centrale examens voor de algemeen vormende vakken kunnen dit schooljaar gespreid worden afgenomen. Ook krijgen leerlingen de mogelijkheid om een extra herkansing te doen. Om dit mogelijk te maken is – naast een volwaardig tweede tijdvak – een extra derde tijdvak op de school in het leven geroepen, direct voor de start van de zomervakantie. Eerder besloot de minister al om het CSPE dit schooljaar te laten vervallen en te vervangen door een schoolexamen. Daarnaast is er dit jaar de mogelijkheid het eindcijfer van één vak niet te betrekken bij de uitslagbepaling. Dit mag echter geen kernvak zijn en is alleen van toepassing voor de leerlingen waarvoor dit schooljaar de uitslag wordt bepaald. 

Meer informatie over de genomen maatregelen voor het eindexamen 2021 vindt u ook in het servicedocument van OCW, de 'Q&A Aanpassingen Centraal Examen' van de VO-raad en het Eindexamenbesluit 2021
 
Het ministerie van OCW en de VO-raad bieden scholen en leerlingen (extra) ondersteuning rond het eindexamen. Ook is aanvullende bekostiging en een compensatieregeling beschikbaar.


Wijziging Eindexamenbesluit ter versterking kwaliteit schoolexamens 

Per 1 augustus 2021 worden aanpassingen in het Eindexamenbesluit VO van kracht die tot doel hebben om de kwaliteitsborging van de schoolexaminering te versterken. Deze aanpassingen betreffen de verplichte instelling van een examencommissie, een explicitering van de rol van de examensecretaris, bepalingen over de informatie in en de totstandkoming en eventuele wijziging van het PTA en bepalingen rondom het formeel afsluiten van het schoolexamen. 

De aanpassingen vormen het formele sluitstuk van de verbeteringen die de sector heeft ondernomen na het examenincident van 2018. Ze sluiten goed aan bij de negen actielijnen van de VO-raad die binnen de sector zijn afgesproken. Een monitor van de VO-raad heeft laten zien dat een zeer groot deel van de scholen deze negen actielijnen geheel of gedeeltelijk heeft omgezet in schoolbeleid. Tegelijkertijd kan de kwaliteit van de schoolexaminering nog verder worden versterkt op veel scholen en blijft aandacht hiervoor gewenst. 

De VO-raad heeft aanbod ontwikkeld voor scholen rond het versterken van de kwaliteit schoolexaminering. 

Projectleider plusdocument, flexibilisering toetsing/examinering, doorstroomprogramma's po-vo, vmbo-mbo/havo

Piet Groenewegen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2