Wat speelt er?

In het regeerakkoord is de doelstelling opgenomen om de samenwerking tussen scholen en ouders te versterken. De VO-raad signaleert dat vrijwel alle scholen al vorm geven aan ouderbetrokkenheid, maar dat er op veel scholen nog mogelijkheden liggen om dit nog verder te brengen.

Het betrekken van ouders kan grote meerwaarde hebben voor scholen en hun leerlingen. Door regelmatig contact komen scholen en ouders meer te weten over hoe het (thuis/op school) gaat met een leerling en dingen die eventueel spelen en waar behoefte aan is, en kunnen het onderwijs en de ondersteuning vanuit thuis hierop worden aangepast. Daarnaast kunnen ouders nuttige input geven rond schoolbreed beleid. Dit alles kan helpen om de onderwijskwaliteit, de begeleiding en het school- en leerplezier van leerlingen te versterken. En ouderbetrokkenheid kan (in bepaalde vormen) bijdragen aan kansengelijkheid, zo blijkt ook uit diverse onderzoeken.

Het contact met ouders en het meenemen van hun wensen en behoeften geeft de school en het bestuur ook meer legitimiteit. Ouderbetrokkenheid kan verder helpen de band met ouders en het onderlinge begrip te versterken en zo de toenemende juridisering - waarbij de school en ouders er bij problemen/klachten minder vaak samen uitkomen en vaker de gang naar de rechter wordt gemaakt - tegen te gaan.

Gegevens van Vensters VO en de VO2020-scan laten zien dat vrijwel alle scholen ook op een bepaalde manier al ouders betrekken. Zo bleek uit de VO2020-scan van 2017-2018 dat er op ongeveer 80% van de scholen structureel contact is met ouders (buiten de formele medezeggenschap om) over het gevoerde beleid en toekomstplannen binnen de school. Ook bevragen steeds meer scholen ouders via het tevredenheidsonderzoek van Vensters. Dit aantal is sinds 2014 jaarlijks gestegen en op dit moment geldt dat 95% van de scholen (1188 in totaal) dit en/of een van de voorgaande jaren een dergelijk onderzoek heeft uitgevoerd. Scholen sturen het onderzoek ook naar steeds meer ouders.

Er is dus al aandacht voor ouderbetrokkenheid op de meeste vo-scholen en dit lijkt toe te nemen. In de Staat van de Ouder 2019 geeft 74% van de ouders ook aan tevreden te zijn over de relatie met school. Tegelijkertijd lijken er op veel scholen nog mogelijkheden te liggen om dit verder te brengen. In diezelfde Staat van de Ouder geeft 17% van de ouders (vo) aan dat ze meer zouden willen helpen bij school. Ook zijn er verbeteringen mogelijk op het gebied van de MR: zo voelt slechts 25% zich vertegenwoordigd. Het kabinet schrijft in het regeerakkoord ook de samenwerking tussen scholen en ouders te willen versterken. Voor scholen is ondersteuning beschikbaar op dit vlak.

Op 31 januari 2019 is een Kamerbrief gepubliceerd waarin de minister ingaat op het thema ouderbetrokkenheid. De stand van zaken wordt hierin besproken en daarnaast reageert de minister op de evaluatie van de landelijke ouderorganisatie Ouders & Onderwijs.