Standpunt en lobby

De overstap van het po naar het vo is voor leerlingen een belangrijk moment. Het schooladvies is nu voor een groot deel bepalend voor de rest van de schoolloopbaan van de leerling. De VO-raad vindt dat een schooladvies een ‘startadvies’ voor het vo zou moeten zijn, in plaats van een ‘diploma-advies’. Een flexibele overgang van po naar vo door bijvoorbeeld brede brugklassen of 10-14 onderwijs is hiervoor belangrijk. Daarnaast stelt de VO-raad dat een schooladvies gebaseerd moet worden op alle informatie, inclusief de eindtoets.

Minister Slob heeft een aantal voorstellen gepresenteerd voor de inrichting van de overgang van po-vo voor de korte en lange termijn. Zo wil hij de afname van de eindtoets vervroegen naar de eerste helft van maart, direct na het afgeven van het schooladvies. De VO-raad nam eerder in zijn Algemene Ledenvergadering van november 2018 het standpunt in dat de eindtoets moet worden afgenomen voordat het schooladvies wordt uitgebracht. Zo kan de leerkracht het advies op nog meer informatie baseren en vervallen de heroverwegingen. Hier gaat de minister dus niet in mee.

Daarnaast wil de minister één landelijk moment in het voorjaar vaststellen waarop alle leerlingen zich tegelijkertijd inschrijven op het vo. In de nieuwe situatie hebben dan alle eventuele bijstellingen van het schooladvies al plaatsgevonden. Doel is zo te voorkomen dat het schooladvies van een leerling nog wordt bijgesteld na inschrijving op een school, waarna hij of zij misschien geen plek meer kan vinden op een andere passende school. Daarbij krijgen scholen dan niet meer te maken met gewijzigde leerlingenaantallen later in het jaar door late bijstellingen. De VO-raad heeft hierbij gepleit voor de datum van 1 april in plaats van de eerst voorgestelde 1 mei, omdat scholen anders te maken zouden krijgen met grote uitvoerbaarheidsproblemen. De minister is hier - na onderzoek - in meegegaan. 

Tenslotte geeft de minister aan af te willen van de harde knip tussen po en vo, en toe te willen naar een overgang die minder definitief en allesbepalend is voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Hierbij zou de eindtoets de functie van een ‘doorstroomtoets’ moeten gaan vervullen. De VO-raad kan zich hier helemaal in vinden, de eerder genoemde ALV heeft uitgesproken dat voor een goede overgang van po naar vo er meer flexibiliteit in deze overgang nodig is en dat het schooladvies de functie moet krijgen van een startadvies in plaats van een diploma-advies. Ook pleit de VO-raad er al lang voor om aan het einde van bijvoorbeeld het tweede leerjaar het niveau van de leerling nogmaals tegen het licht te houden. Een meer flexibele inrichting van de onderbouw van het vo en een andere kijk op de indicator onderbouwrendement van de inspectie zijn hierbij cruciaal.

Uitstel van selectie: Brede brugklassen en 10-14

In het kader van bovenstaande onderschrijft de VO-raad ook het belang van brede brugklassen en 10-14 onderwijs. Als nog twijfel bestaat over welke schoolsoort het beste bij een leerling past, is het goed om in het definitieve selectiemoment wat uit te stellen. Brede brugklassen bieden leerlingen de kans hiertoe. Ditzelfde geldt voor 10-14-initiatieven: samenwerkingen tussen basisscholen en middelbare scholen waarin leerlingen tussen de tien en veertien jaar door docenten van het po en vo worden begeleid bij de overstap naar het vo.

Onderbouwrendement is geen belemmering meer voor dubbel advies

De VO-raad vindt het belangrijk dat dubbele adviezen kunnen worden gegeven en dat leerlingen terecht kunnen in een brede brugklas, als dit in het belang is van de leerling. In 2016 is de  berekening van het onderbouwrendement gewijzigd en kunnen vo-scholen er niet meer op worden afgerekend als een leerling uiteindelijk op het laagste niveau van het dubbele advies terechtkomt. Het onderbouwrendement is daarmee geen belemmering meer om dubbele adviezen te geven.

Senior beleidsadviseur kansengelijkheid, onderwijs aan nieuwkomers, overgang po-vo

Ankie Hermans

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2