Praktijk & ondersteuning

De VO-raad en PO-Raad informeren scholen in het po en vo over de regelgeving rond de overgang po-vo en beschikbare ondersteuning op dit vlak, zodat zij samen (op regionaal niveau) kunnen realiseren dat alle leerlingen aan het eind van groep 8 soepel kunnen doorstromen naar een passende plek in het vo.

Gezamenlijke website voor informatie over regelgeving overgang po naar vo

Op de door de VO-raad en PO-Raad opgerichte website vanponaarvo.nl staat uitgebreide informatie over de ontwikkelingen rondom het schooladvies en de eindtoets, en wat dat voor een school betekent.

Dekkend aanbod van brugklassen

De VO-raad vindt het belangrijk dat leerlingen in een brugklas geplaatst kunnen worden waar zij het best tot hun recht komen en onderschrijft hiermee het belang van een regionaal dekkend aanbod van (brede) brugklassen. Het ministerie van OCW heeft een dashboard gepubliceerd dat inzicht geeft in het regionale en lokale aanbod van (brede) brugklassen in Nederland. Aan de hand van dit dashboard kunnen scholen en besturen met elkaar in gesprek gaan over het aanbod in hun regio en of gezamenlijke maatregelen nodig zijn om een toereikend aanbod van verschillende type brugklassen - waaronder brede brugklassen - te (blijven) garanderen.

10-14-initiatieven

10-14-onderwijs is een manier om de overgang po-vo voor leerlingen te versoepelen. Leerlingen tussen de (ongeveer) tien en veertien jaar worden begeleid door po- en vo-docenten en volgen een persoonlijke leerroute, waar talent- en persoonsontwikkeling centraal staat. Momenteel zijn er twaalf initiatieven door het hele land die dergelijk onderwijs aanbieden. Deze scholen worden gevolgd door onderzoek, om onder andere de effecten te meten en succesfactoren en knelpunten in beeld te brengen. Het eindrapport is in 2020 klaar.

Zie voor meer informatie de factsheet 10-14 onderwijs van OCW en de website 1014onderwijs.nl

Overdracht digitale leerlinggegevens OSO

De VO-raad heeft met de PO-Raad de dienst Overstapservice Onderwijs (OSO) opgezet, die wordt uitgevoerd door Kennisnet en wordt bekostigd door OCW. OSO maakt het mogelijk dat scholen zorgvuldig en veilig digitaal leerlinggegevens kunnen uitwisselen wanneer een leerling overstapt naar een andere school. Het project heeft met leveranciers van leerlingadministratiesoftware geregeld dat zij hun programma’s conform afgesproken standaarden en veiligheidseisen voorzien van extra ‘OSO-functionaliteiten’. De huidige school kan dan via deze software een digitaal overstapdossier met leerlinggegevens aanmaken; de nieuwe school kan dit opvragen en in de eigen administratie verwerken. Meer informatie is te vinden op de website overstapserviceonderwijs.nl.

Senior beleidsadviseur kansengelijkheid, onderwijs aan nieuwkomers, overgang po-vo

Ankie Hermans

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2
Projectleider plusdocument, flexibilisering toetsing/examinering, doorstroomprogramma's po-vo, vmbo-mbo/havo

Piet Groenewegen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2