Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Onderwijsovergangen
De PO-Raad en de VO-raad informeren scholen in het primair en voortgezet onderwijs over de regelgeving rond de overgang van po naar vo. De raden willen bevorderen dat scholen goede afspraken maken op regionaal niveau, zodat alle leerlingen zonder belemmeringen doorstromen naar een passende plaats in het voortgezet onderwijs.

Gezamenlijke website voor informatie over regelgeving overgang po naar vo

Op de door de VO-raad en PO-Raad opgerichte website nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl staat uitgebreide informatie over de ontwikkelingen rondom het schooladvies en de eindtoets, en wat dat voor een school betekent.

Wat niet verandert is dat de leerling centraal staat bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Een warme overdracht, een passende vervolgopleiding en een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn blijven hierbij voorop staan. Om dat alles te bewerkstelligen zijn een goede samenwerking tussen scholen, regionale afspraken en een zorgvuldige informatieoverdracht van groot belang.

Overdracht digitale leerlinggegevens OSO

De VO-raad heeft samen met de PO-Raad de dienst Overstapservice Onderwijs (OSO) opgezet, die wordt uitgevoerd door Kennisnet en wordt bekostigd door OCW. OSO maakt het mogelijk dat scholen zorgvuldig en veilig digitaal leerlinggegevens kunnen uitwisselen als een leerling overstapt naar een andere school. Het project heeft met leveranciers van leerlingadministratiesoftware geregeld dat zij hun programma’s conform afgesproken standaarden en veiligheidseisen voorzien van extra ‘OSO-functionaliteiten’. De huidige school kan dan via deze software een digitaal overstapdossier met leerlinggegevens aanmaken; de nieuwe school kan dit opvragen en in de eigen administratie verwerken.

Scholen die gebruik willen maken van OSO, dienen eerst een kwalificatietraject te doorlopen. Dit kan zelfstandig, of met ondersteuning van OSO. Meer informatie is te vinden op de website overstapserviceonderwijs.nl.

Subsidie

U kunt subsidie aanvragen voor een doorstroomprogramma po-vo. Lees meer informatie.

Beleidsadviseur kansengelijkheid, onderwijs aan nieuwkomers, ouderbetrokkenheid, overgang po-vo

Ankie Hermans

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2