Financiering en verantwoording

Minister Wiersma doet een aantal aanpassingen in de bekostiging van het NPO in het tweede jaar. De gevolgen van de coronapandemie zijn volgens het ministerie niet gelijk verdeeld over de onderwijssectoren, mede omdat scholen in het vo de deuren langer hebben moeten sluiten dan scholen in het po. De bedragen die vo-scholen in schooljaar 2022/23 ontvangen zijn daardoor hoger dan voorheen verwacht. 

Voor het vo komt er in schooljaar 2022/2023 een bedrag van circa 820 euro per leerling beschikbaar. Vergelijkbaar met het eerste NPO jaar zullen scholen in het pro en de bovenbouw van het vbo 1,5 keer het basisbedrag per leerling in het vo ontvangen. Het vso ontvangt vergelijkbaar met het eerste NPO jaar 2 keer het basisbedrag van circa 500 euro per leerling in het po (omdat het vso nog onder po valt). 

Subsidieregelingen

Naast de bekostiging per leerling via de lumpsum voor de uitvoering van de schoolprogramma’s konden scholen in het kader van het NPO gebruikmaken van vier subsidieregelingen. Deze richtten zich op heteregone brugklassen, een capaciteitentoets, inhaal- en ondersteuningsprogramma’s' (IOP) en 'Extra hulp voor de klas'. Alle inschrijfperiodes zijn inmiddels gesloten. Alleen voor IOP voorschoolse educatie wordt nog een tijdvak gepland.


Verantwoording

Bij het maken en bijstellen van het schoolprogramma is het belangrijk om leraren, ouders, leerlingen en andere goed te betrekken. Voor het NPO-programma op school is de instemming van de MR vereist. 

De verantwoording over de besteding van de NPO-middelen vindt plaats via de jaarverslaggeving. Het NPO wordt daarbij beschouwd als een ‘maatschappelijk thema’, wat betekent dat in het bestuursverslag dient te worden ingegaan op de besteding (op bestuursniveau) en een mogelijke doorkijk naar de resultaten tot dan toe. Het gaat daarbij om de grote lijnen en globale processen in het programma. Aanvullend zal aan besturen via XBRL gevraagd worden per school aan te geven welke middelen zijn ingezet voor welke categorieën interventies op de menukaart, of de MR instemming heeft verleend bij de besteding, en welk deel van de middelen is besteed aan externe inhuur. 

Handreiking 
De VO-raad biedt met een handreiking handvatten voor de verantwoording van de middelen van het NPO via het jaarverslag en XBRL. Hierin worden er ook suggesties gedaan voor de inrichting van de administratie. 


​Aparte verantwoordingsprocedure subsidieregelingen
​Subsidieregelingen kennen specifieke doelen en een aparte verantwoordingsprocedure. De verantwoordingsprocedure per regeling en financieringsstroom is opgenomen in het overzicht 'Extra financieringsstromen NPO' dat de VO-raad voor zijn leden bijhoudt.

Woordvoerder (voor perscontacten, tel: 06 10 79 42 10)

Linda Zeegers

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2