Financiering en verantwoording

Bekostiging 

Het ministerie van OCW heeft de scholen op 30 juni geïnformeerd over de definitieve bedragen en het betaalritme van het Nationaal Programma Onderwijs voor het komende schooljaar. Via een rekentool kunnen scholen inzien hoeveel geld ze precies krijgen. Praktijk- en vmbo-b/k-scholen en scholen met die veel met achterstanden te maken hebben, krijgen additionele middelen. Op 27 augustus 2021 publiceerde de Rijksoverheid de definitieve regeling


Subsidieregelingen

Naast de bekostiging voor de uitvoering van de schoolprogramma’s is er in het kader van het NPO sprake van vier subsidieregelingen. Tot 12 november 2021 is subsidie aan te vragen voor het inrichten van brede brugklassen. Tot eind september konden scholen ook een aanvraag doen voor het uitvoeren van een capaciteitentoets bij leerlingen in de onderbouw van het vo. Daarnaast zijn in 2021 de subsidieregeling 'Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s' (IOP) en de subsidieregeling 'Extra hulp voor de klas' herhaald, maar de inschrijfperiodes zijn inmiddels gesloten. Alleen voor IOP voorschoolse educatie wordt nog een tijdvak gepland.


Verantwoording

De verantwoording over de besteding van de NPO-middelen vindt plaats via de jaarverslaggeving. Het NPO wordt daarbij beschouwd als een ‘maatschappelijk thema’, wat betekent dat in het bestuursverslag dient te worden ingegaan op de besteding (op bestuursniveau) en een mogelijke doorkijk naar de resultaten tot dan toe. Het gaat daarbij om de grote lijnen en globale processen in het programma. Aanvullend zal aan besturen via XBRL gevraagd worden per school aan te geven welke middelen zijn ingezet voor welke categorieën interventies op de menukaart, of de MR instemming heeft verleend bij de besteding, en welk deel van de middelen is besteed aan externe inhuur. 

Handreiking 
De VO-raad biedt met een handreiking handvatten voor de verantwoording van de middelen van het NPO via het jaarverslag en XBRL. Hierin worden er ook suggesties gedaan voor de inrichting van de administratie. 


​Aparte verantwoordingsprocedure subsidieregelingen
​Subsidieregelingen kennen specifieke doelen en een aparte verantwoordingsprocedure. De verantwoordingsprocedure per regeling en financieringsstroom is opgenomen in het overzicht 'Extra financieringsstromen corona' dat de VO-raad voor zijn leden bijhoudt.

Woordvoerder (voor perscontacten, tel: 06 10 79 42 10)

Linda Zeegers

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2