Wat speelt er?

De invoering van de wet passend onderwijs vraagt veel van schoolbesturen. Zij moeten ervoor zorgen dat de betekenis van passend onderwijs zichtbaar wordt in de klas, in de interactie tussen leraren, leerlingen en hun ouders.

In de eerste helft van 2020 presenteert het ministerie van OCW de officiële evaluatie van passend onderwijs. In aanloop hiernaartoe heeft de VO-raad besloten om in 2019, samen met de PO-Raad, een gezamenlijk standpunt te formuleren over de toekomst van passend onderwijs.

Om het standpunt vast te stellen is het nodig terug te kijken naar de bedoeling van passend onderwijs toen de wet in 2014 ingevoerd werd. Met de wet passend onderwijs moest bereikt worden dat:

  • alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen;
  • een kind naar een gewone school gaat als dat kan;
  • een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is;
  • scholen de mogelijkheden hebben voor ondersteuning op maat;
  • de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen;
  • kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten.

Op dit moment zien we dat deze doelen nog niet overal gerealiseerd zijn. Op basis van de gesprekken binnen beide verenigingen (waaronder die tijdens de ALV’s) wordt een standpunt ontwikkeld.  

De uitgangspunten van passend onderwijs worden door leraren als positief ervaren: het uitgangspunt dat iedereen ‘erbij hoort’, aandacht voor (de behoeften van) het individu en het bieden van onderwijs op maat. Knelpunten worden met name op het terrein van de uitvoering en facilitering binnen de school ervaren.

Belangrijk is dat leraren – die in de praktijk uitvoering moeten geven aan passend onderwijs – mogelijkheden hebben om zich verder te professionaliseren op het vlak van bijvoorbeeld differentiatie en problematiek bij jongeren. Ook is het van belang om leraren goed te informeren over passend onderwijs en hen te betrekken bij gesprekken en planvorming binnen de school en de samenwerkingsverbanden. Doel is dat passend onderwijs zo meer gaat 'leven' binnen de school en op de werkvloer.