Wat speelt er?

Het aantal leerplichtige kinderen dat - gedurende langere tijd - ongeoorloofd thuiszit zonder onderwijs is in Nederland in internationaal perspectief gezien relatief laag (circa 0,14% van alle leerlingen). Elke thuiszitter is er echter één te veel. Daarom heeft de VO-raad in 2016, samen met de PO-Raad, de VNG en drie ministeries het thuiszitterspact ondertekend.

Doel van dit thuiszitterspact is dat in 2020 elk kind binnen drie maanden een passend onderwijs- en/of zorgaanbod krijgt. In het laatste jaar van het pact geven de ondertekenaars een extra impuls aan de thuiszittersaanpak via een versnellingsagenda.

In veel regio’s hebben scholen en samenwerkingsverbanden flinke stappen gezet wat betreft het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften van leerlingen, het creëren van een daarop aansluitend onderwijs- en zorgaanbod en het herbeoordelen of verstrekte vrijstellingen terecht verleend zijn. Een thuiszitterstafel of doorbraakoverleg - waar betrokkenen uit onderwijs en gemeente gezamenlijk oplossingen zoeken voor complexe casussen - is op veel plekken al jarenlang een begrip. 

Soms hebben scholen en samenwerkingsverbanden simpelweg meer tijd nodig om – in samenwerking met gemeenten, jeugdzorg, etc. – een goed aanbod te realiseren. Met de versnellingsagenda gaat de VO-raad in gesprek met regio’s om te onderzoeken hoe hierin versnelling kan worden gerealiseerd. Ook kunnen regio’s van elkaar leren door kennis en ervaringen uit te wisselen. Het Steunpunt Passend Onderwijs faciliteert bijeenkomsten in dit kader.

Verantwoordelijkheid nemen

De VO-raad onderstreept dat het belangrijk is dat alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen en dat ze – in samenwerking – in actie komen om een passende onderwijsplek te realiseren voor thuiszittende leerlingen.

Senior beleidsadviseur sociale veiligheid, thuiszitters

Céline Blom

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2