Wat speelt er?

Het aantal leerplichtige kinderen dat - gedurende langere tijd - ongeoorloofd thuiszit zonder onderwijs is in Nederland in internationaal perspectief gezien relatief laag (circa 0,14% van alle leerlingen). Elke thuiszitter is er echter één te veel. De VO-raad blijft werken aan en zoeken naar oplossingen, maar vooral ook aan het voorkomen van thuiszitten.

In veel regio’s hebben scholen en samenwerkingsverbanden flinke stappen gezet wat betreft het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften van leerlingen, het creëren van een daarop aansluitend onderwijs- en zorgaanbod en het herbeoordelen of verstrekte vrijstellingen terecht verleend zijn. Een thuiszitterstafel of doorbraakoverleg - waar betrokkenen uit onderwijs en gemeente gezamenlijk oplossingen zoeken voor complexe casussen - is op veel plekken al jarenlang een begrip. 

Soms hebben scholen en samenwerkingsverbanden simpelweg meer tijd nodig om – in samenwerking met gemeenten, jeugdzorg, etc. – een goed aanbod te realiseren. Regio’s kunnen van elkaar leren door kennis en ervaringen uit te wisselen. Het Steunpunt Passend Onderwijs faciliteert bijeenkomsten in dit kader.

Verantwoordelijkheid nemen

De VO-raad onderstreept dat het belangrijk is dat alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen en dat ze – in samenwerking – in actie komen om een passende onderwijsplek te realiseren voor thuiszittende leerlingen.