Standpunten & lobby

De VO-raad maakt zich sterk voor de belangen van schoolleiders binnen de sector en wil blijven investeren in de versterking van leiderschap in scholen, via het versterken van de beroepskwaliteit van schoolleiders en hun positie. Daarbij bouwen we voort op de Schoolleidersagenda Een vak apart, maar ook op de activiteiten die de VO-raad sinds 2012 al in gang heeft gezet vanuit de VO-academie. Met betrekking tot de positie van schoolleiders verdient de positionering van de schoolleider binnen zowel de school als de sector aandacht.

Professionele dialoog over strategische rol schoolleider 

In het advies Een krachtige rol voor schoolleiders stelt de Onderwijsraad (2018, p.8) voor om de strategische rol van schoolleiders onderdeel te maken van het managementstatuut en de codes voor goed bestuur. De VO-raad is van mening dat het voeren van een professionele dialoog over de versterking van de strategische rol van de schoolleider de voorkeur verdient boven een formalisering van deze rol. In deze dialoog staan de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en afstemming tussen bestuur, eindverantwoordelijk schoolleiders, afdelings- en teamleiders centraal. Door dit gesprek te voeren kunnen de mogelijkheden voor professionele ruimte en zeggenschap voor schoolleiders worden verkend. 

Team- en afdelingsleiders van groot belang 

In de Schoolleidersagenda en het Strategisch kader van de VO-raad is de ambitie uitgesproken om de positie van de team- en afdelingsleiders onder de schoolleiders structureel te versterken. Voor de VO-raad is de vraag niet zozeer wat de beste manier is om leiderschapspraktijken (bijvoorbeeld onderwijskundig, transformationeel, strategisch, beheersmatig, et cetera) te verdelen over verschillende posities en functies van leidinggevenden (eindverantwoordelijke, afdelings- en teamleiders) binnen de school. Veel meer gaat het om de vraag hoe dezelfde leiderschapspraktijken van schoolleiders in verschillende posities en functies zo goed mogelijk op elkaar kunnen worden afgestemd.  

Stem van de schoolleider binnen de sector 

Waar besturen en schoolleiders geacht worden aandacht te besteden aan een goede positionering van de schoolleiding binnen de school, blijft de VO-raad zich de komende jaren inzetten om de stem van schoolleiders krachtiger te laten doorklinken binnen de sector. Binnen onze eigen vereniging nemen we daarom initiatieven om de positie van schoolleiders steviger te verankeren. Schoolleiders kunnen vanuit een onafhankelijke positie het strategisch beleid van de vereniging mede vormgeven. Dit gebeurt in samenspraak met bestuurders, zowel op het terrein van professionalisering, onderwijskwaliteit als arbeidsvoorwaarden. 

De Adviesraad van Schoolleiders (AS) adviseert het bestuur van de VO-raad proactief en reactief over de concrete consequenties van beleidskeuzes op schoolniveau en doet verslag via het Nieuwsoverzicht schoolleiders. Ook zijn er binnen de vereniging en de verschillende programma’s en projecten regelmatig vacatures voor themacommissies, werkgroepen en klankbordgroepen. Deze staan in onze nieuwsbrief VO-actueel. Tenslotte wordt gekeken naar mogelijkheden om de positie van schoolleiders via de regio’s te versterken.  

De VO-raad behartigt de belangen van schoolleiders ook als het gaat om arbeidsrechtelijke en arbeidsvoorwaardelijke zaken. Daartoe heeft de VO-raad in samenspraak met de Adviesraad Schoolleiders en het Netwerk van Schoolleiders (NVS) de Commissie Arbeidsvoorwaarden Schoolleiders in het leven geroepen. Deze uit schoolleiders bestaande commissie adviseert het bestuur en de onderhandelingsdelegatie van de VO-raad over de cao-inzet van de VO-raad, over het verloop van de onderhandelingen en over het uiteindelijke onderhandelingsresultaat. Lees meer over de cao-onderhandelingen 2020