Standpunten & lobby

De Schoolleidersagenda (2017) roept schoolbesturen op om goede randvoorwaarden te creëren voor de ontwikkeling van team- en afdelingsleiders en kritisch te kijken naar de rol en positie van het middenmanagement binnen de structuur van de school. De VO-raad onderschrijft dat er meer aandacht moet zijn voor de begeleiding van startende team- en afdelingsleiders evenals de professionele ontwikkeling van de meer ervaren leiders.

Vereniging 

Niet alleen besturen en schoolleiders moeten werken aan een goede positionering voor de schoolleiding. Ook binnen onze eigen vereniging nemen we maatregelen om de positie van schoolleiders steviger te verankeren. Schoolleiders kunnen vanuit een onafhankelijke positie het strategisch beleid van de vereniging mede vormgeven. Dit gebeurt in samenspraak met bestuurders, zowel op het terrein van professionalisering, onderwijskwaliteit als arbeidsvoorwaarden. 

Zo adviseert de Adviesraad van Schoolleiders (AS) het bestuur van de VO-raad proactief en reactief over de concrete consequenties van beleidskeuzes op schoolniveau. Om de notulen van deze adviesraad te ontvangen kunnen geïnteresseerden zich abonneren op de nieuwsbrief Nieuwsoverzicht schoolleiders. Ook zijn er binnen de vereniging en de verschillende programma’s en projecten regelmatig vacatures voor themacommissies, werkgroepen en klankbordgroepen. Deze staan in onze nieuwsbrief VO-actueel. 

Commissie Arbeidsvoorwaarden Schoolleiders 

In samenspraak met het Netwerk van Schoolleiders en de Adviesraad Schoolleiders heeft de VO-raad in 2019 een Commissie Arbeidsvoorwaarden Schoolleiders in het leven geroepen. Deze commissie heeft het bestuur en de onderhandelingsdelegatie een advies gegeven over de inzet van de VO-raad voor de cao-onderhandelingen. Dat heeft de commissie gedaan vanuit het perspectief van de schoolleider als werknemer en op de uitvoerbaarheid van de te maken afspraken. Het advies vraagt aandacht voor de veranderende rol en positie van de schoolleider en het creëren van mogelijkheden voor schoolleiders om die rol goed in te vullen. Daar horen passende afspraken bij over onder andere professionalisering, salaris en het inzetten van tijd.  

De onderhandelingsdelegatie en het bestuur hebben het advies meegenomen in de inzetbrief waarmee de onderhandelingen met de vakbonden worden aangegaan. In deze inzetbrief is specifiek over schoolleiders opgenomen:  

  • Schoolbesturen voorzien in een inwerkings- en begeleidingsprogramma voor startende schoolleiders, inclusief de hiervoor benodigde tijd. 

  • Het verschil in het aantal treden in de schoolleidersschalen wordt teruggebracht tot het niveau van die van de lerarenschalen. 

Lees hier de volledige inzetbrief.