Wat speelt er?

Bestuurders en schoolleiders vormen samen de leiding van een school. Zij hebben daarbij deels verschillende rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, maar wel een groot gezamenlijk belang: de kwaliteit van de school en het onderwijs dat er gegeven wordt. Gezien het grote belang van de schoolleider voor goed onderwijs en de spilfunctie die schoolleiders bekleden in hun school, is het van belang schoolleiders krachtig te positioneren op zowel landelijk niveau als binnen de school en binnen het schoolbestuur.

In 2017 publiceerde de VO-raad  ̶  samen met het Schoolleidersregister VO (SRVO) en het Netwerk van Schoolleiders  ̶  de Schoolleidersagenda ‘Een vak apart’. De Schoolleidersagenda bepleit: 

  • een structurele professionele ontwikkeling van schoolleiders (zie ook thema professionalisering schoolleiders), inclusief het creëren van goede randvoorwaarden voor een gerichte ontwikkeling van specifiek team- en afdelingsleiders;
  • om kritisch te kijken naar de rol en positie van het middenmanagement binnen de structuur van de school;  
  • het aantrekken van voldoende en kwalitatief goede nieuwe schoolleiders (zie ook thema lerarentekort). 

Ook door de Onderwijsraad is een goede, strategische positionering van de schoolleider nadrukkelijk neergezet. In het rapport Een krachtige rol voor schoolleiders (2018) doet de raad diverse aanbevelingen om schoolleiders beter te positioneren. De Onderwijsraad vindt het belangrijk dat schoolleiders de gelegenheid wordt geboden om hun strategische rol vorm te geven. De raad beveelt aan dat besturen schoolleiders mogelijkheden bieden om invloed uit te oefenen op het strategisch beleid en betrokken te zijn bij beleids- en besluitvorming op bestuursniveau. 

Dit advies raakt aan zowel de samenwerking tussen schoolbesturen en schoolleiding als aan de positie van team- en afdelingsleiders binnen scholen. Leidinggeven aan onderwijskwaliteit en schoolverbetering is een verantwoordelijkheid van meerdere leidinggevenden binnen de school: van eindverantwoordelijk schoolleiders tot team- en afdelingsleiders. In dit verband is er steeds meer aandacht voor gespreid leiderschap.