Praktijk & ondersteuning

Leidinggeven is niet alleen verbinden, samenwerken en besluiten nemen, maar ook kritisch naar jezelf kijken en jezelf ontwikkelen. De VO-raad besteedt aandacht aan de professionele ontwikkeling van bestuurders in het programma van de VO-academie; het expertisecentrum op het gebied van professionele ontwikkeling voor schoolleiders en bestuurders in het voortgezet onderwijs. De VO-academie richt zich in zijn aanbod van professionaliseringsactiviteiten op vormen van leren waarbij het leren van en met collega bestuurders centraal staat.

Collegiale Bestuurlijke Visitatie 

Collegiale Bestuurlijke Visitatie (CBV) is een krachtig instrument voor besturen en bestuurders om stappen te zetten in hun professionalisering. Door met collega-bestuurders het gesprek aan te gaan, doen bestuurders nieuwe ideeën en inzichten op en is er de mogelijkheid te reflecteren op het eigen bestuurlijk denken en handelen. Dat versterkt de bestuurskracht en de bestuurskwaliteit. Zo levert deelnemers tegelijk een bijdrage aan een verdere verbetering van de onderwijskwaliteit voor onze leerlingen in het voortgezet onderwijs.  

De VO-academie organiseert Collegiale Bestuurlijke Visitaties in zogenaamde ‘tranches’ waarin 12-16 bestuurders deel kunnen nemen. Deelnemers aan een tranche worden in een periode van ongeveer 5 maanden door elkaar gevisiteerd. Er is dus sprake van een gesloten groep. Op de website van de VO-academie zijn de startmomenten van de verschillende tranches te vinden. Daarnaast deelt de VO-academie de opzet, inzichten en ervaringen zoveel mogelijk zodat bestuurders ook zelf een visitatie kunnen organiseren.  

Op 6 juni 2019 stemden de leden van de VO-raad in met de actualisatie van de Code Goed Onderwijsbestuur VO. In de nieuwe code staat: “Het bestuur neemt eens in de vier jaar deel aan een vorm van collegiale bestuurlijke visitatie.” 

Informatie en instrumenten 

Daarnaast zijn er via de VO-academie verschillende nieuwsberichten, onderzoeken en thema-katernen over onderwerpen die gerelateerd zijn aan de professionalisering van bestuurders. Ook zijn er de volgende instrumenten ter ondersteuning: 

Masterclasses en leertrajecten 

Regelmatig biedt de VO-academie inspirerende professionaliseringsactiviteiten aan. Zo is er een inwerkprogramma voor startende bestuurders, zijn er masterclasses rond specifieke onderwerpen, intervisietrajecten en meer intensieve leertrajcten.  

Opleiding VO-managementcoach 

Jaarlijks start een nieuwe tranche van de succesvolle opleiding VO-managementcoach. 25 bestuurders en ervaren schoolleiders nemen deel en ontwikkelen zich tot gecertificeerd coach én zetten deze kennis en expertise vervolgens ook in om (beginnende) collega’s in de sector te ondersteunen in hun professionalisering. 

(Zelf)evaluatietool voor bestuurders

Regelmatig reflecteren en om feedback vragen is van groot belang binnen het beroep van bestuurder. Om de (zelf)evaluatie makkelijker te organiseren is een digitale evaluatietool voor bestuurders ontwikkeld. Aan de hand van een set vragen, gebaseerd op de professionaliseringsthema’s voor bestuurders in het funderend onderwijs, kunt u op een eenvoudige manier reflecteren op uw eigen functioneren. Daarnaast is het binnen deze tool mogelijk om actief feedback te vragen aan anderen. Een laagdrempelige manier dus om aan de slag te gaan met uw professionalisering.

Nieuwsbrief VO-academie 

U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief VO-academie zodat u op de hoogte blijft van het actuele ondersteuningsaanbod en inspirerende praktijkvoorbeelden.